Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw zamówień publicznych w obszarze informatycznym
 • w Wydziale ds. Zamówień Publicznych Biura Administracyjno-Finansowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  ul. S. Batorego 5,
  02-591 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Inicjowanie, przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, do których stosuje się przepisy ustawy PZP, w szczególności zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń telekomunikacyjnych oraz postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP w oparciu o przepisy wewnętrzne, w tym postępowania niejawne.
 • Udział w pracach komisji przetargowych powoływanych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przepisy ustawy PZP oraz przepisów wewnętrznych w celu oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania i oceny ofert.
 • Wspieranie pracowników komórek organizacyjnych MSW w celu prawidłowego przygotowania dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie merytorycznym oraz odpowiadanie za prawidłowe przygotowanie dokumentacji od strony formalno-prawnej.
 • Opracowywanie projektów umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w zakresie w zakresie wymogów określonych w przepisach ustawy PZP oraz przepisów wewnętrznych MSW.
 • Udział w negocjacjach warunków zawieranych umów, w szczególności w postępowaniach związanych z zamówieniami w obszarze teleinformatycznym, w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w celu uzyskania najkorzystniejszych dla MSW warunków realizacji zamówienia przez wykonawców.
 • Opracowywanie wewnętrznych regulacji dotyczących zasad udzielania zamówień publicznych w MSW, w tym wewnętrznie obowiązujących wzorów druków w celu prawidłowego prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Opiniowanie aktów prawnych związanych z obszarem zamówień publicznych, w szczególności związanych z zamówieniami w obszarze teleinformatycznym.
 • Przygotowanie i bieżąca weryfikacja planu zamówień publicznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa na terenie urzędu, obsługa urządzeń biurowych.
  Reprezentacja Ministerstwa w czasie posiedzeń odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz organami kontroli.
  Permanentny kontakt z klientem zewnętrznym (wykonawcami uczestniczącymi w prowadzonych postępowaniach) bądź osobami przeprowadzającymi kontrole udzielonych zamówień.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek przy ul. Batorego:
  Wejście do budynku od strony ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie (Biuro Przepustek) wyposażone w windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się, jak również łazienka na parterze dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • trzy lata doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych,
  • ukończenie kursów/szkoleń z zakresu zamówień publicznych,
  • znajomość przepisów prawa z obszaru zamówień publicznych, umiejętność ich interpretacji oraz wykorzystywania do wykonywania zadań,
  • umiejętność samodzielnego opracowania kompletnej dokumentacji pozwalającej na wszczęcie, przeprowadzenie oraz udzielenie zamówienia publicznego,
  • znajomość struktury organizacyjnej Ministerstwa oraz zagadnień merytorycznych będących w kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych,
  • umiejętność syntezy danych i umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność negocjowania,
  • umiejętność współpracy i zarządzania współpracownikami,
  • umiejętność kształtowania kontaktów z podmiotem zewnętrznym, umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz,
  • umiejętność działania w sytuacjach kryzysowych, odporność na stres, uczciwość i obiektywizm,
  • dążenie do rozwoju zawodowego.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe: prawo lub administracja lub teleinformatyka lub studia podyplomowe w zakresie administracji lub zamówień publicznych,
 • powyżej 1,5 roku doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje odnośnie pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia wraz z okresami pracy).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe z zakresu prawa lub administracji lub teleinformatyki lub studia podyplomowe w zakresie administracji lub zamówień publicznych,
 • kopie dokumentów potwierdzające wymagane powyżej 1, 5 roku doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”.

Termin składania dokumentów:

  14-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Przesyłać na adres:
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  BKSiO – ZNZK,
  ul. S. Batorego 5,
  02-591 Warszawa
  Składać osobiście:
  w biurze przepustek przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie
  – PUNKT OBSŁUGI KLIENTA – I piętro: w godz. 8.15-16.15

Inne informacje:

  Oferty należy przesyłać z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym:
  BAF/WZP – główny specjalista
  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
  W przypadku przesłania oferty pocztą za datę złożenia oferty będzie uważana data stempla pocztowego.

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów. Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego oraz wykonywanie zadań z obszaru wskazanego w wymaganiach.

  Planowane techniki i metody naboru:
  – test wiedzy,
  – praca pisemna,
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

  Po zakończeniu naboru oferty osób nieujętych w protokole naboru zostaną zniszczone.

  Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://bip.msw.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 601-59-16 lub (22) 601-53-80.