Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw nadzoru nad funkcjonowaniem i rozwojem systemów gromadzących dane o dokumentach podróży
 • w Wydziale Utrzymania i Rozwoju Ewidencji Departamentu Ewidencji Państwowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  Departament Porządku Publicznego
  ul. S. Batorego 5,
  02-591 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  Departament Ewidencji Państwowych
  ul. Pawińskiego 17/21,
  02-106 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzorowanie Paszportowego Systemu Informacyjnego (PSI), a w szczególności Paszportowego Systemu Obsługi Obywatela (PS2O) we wszystkich organach paszportowych na terenie kraju i poza jego granicami (urzędy konsularne ambasad RP). Podejmowanie działań związanych z rozszerzeniem funkcjonalności aplikacji klienckiej PS2O.
 • Administrowanie i sprawowanie nadzoru w zakresie prawidłowego funkcjonowania ogólnopolskiego rejestru Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych (CEWiUDP) oraz podsystemu P2I. Koordynowanie procesu adaptacji nowych wymagań ogólnopolskiego rejestru CEWiUDP.
 • Monitorowanie pracy użytkowników, koordynowanie współpracy z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakresie dodatkowych funkcjonalności, prowadzenie uzupełniających szkoleń w celu zapewnienia dotrzymania ustawowego terminu wydania spersonalizowanego dokumentu podróży (paszportu).
 • Uczestniczenie w pracach z zakresu wdrożenia biometrii w polskich dokumentach podróży w celu koordynacji wdrażania wybranych technologii w systemie PSI, a w szczególności w PS2O.
 • Uczestniczenie w pracach projektu związanego z rozwojem właściwych systemów wydawania dokumentów w celu utrzymania ustalonych przez UE standardów.
 • Współpraca z innymi podmiotami w celu integracji systemów informatycznych wydawania dowodów osobistych i paszportów z innymi systemami informatycznymi a w szczególności z systemami ewidencji ludności.
 • Uczestniczenie w pracach legislacyjnych związanych z wprowadzeniem nowych lub zmianą obecnych dokumentów tożsamości i podróży tworząc projekty nowych aktów prawnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
  Praca przy komputerze i innych urządzeniach biurowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek na ul. Pawińskiego
  Częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
  W budynku brak jest podjazdu umożliwiającego dostęp osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
  Wewnątrz budynku znajdują się windy umożliwiające poruszanie się, jak również łazienka na parterze dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe techniczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w zakresie projektów informatycznych,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
  • znajomość przepisów prawa w zakresie funkcjonowania rejestrów i ewidencji państwowych,
  • znajomość zagadnień dot. prowadzenia projektów,
  • wiedza w zakresie projektowania systemów,
  • znajomość narzędzi wspomagających zarządzanie projektami,
  • umiejętności analityczne,
  • umiejętność syntezy danych i podejmowania decyzji,
  • umiejętność argumentowania, umiejętność współpracy i wspierania współpracowników,
  • umiejętność reprezentowania urzędu na zewnątrz,
  • umiejętność kontaktu z trudnym klientem i działania w sytuacji kryzysowych,
  • dążenie do doskonalenia zawodowego.

wymagania dodatkowe

 • powyżej 1,5 roku doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,
 • co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zarządzaniu projektami,
 • przeszkolenie z zakresu ustawy o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych, z zakresu ustawy o dokumentach paszportowych,
 • dostęp do krajowych informacji niejawnych o klauzuli „tajne”,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • umiejętność negocjacji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje odnośnie pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia wraz z okresami pracy, certyfikaty językowe itp.).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • dokumenty potwierdzające 1,5 doświadczenia zawodowego w administracji,
 • dokumenty potwierdzające co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zarządzaniu projektami,
 • dokumenty potwierdzające przeszkolenie z zakresu ustawy o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych, o dokumentach paszportowych,
 • dokumenty potwierdzające dostęp do krajowych informacji niejawnych o klauzuli „tajne”.

Termin składania dokumentów:

  17-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,
  BKSiO – ZNZK,
  Batorego 5
  02-591 Warszawa
  lub składać osobiście:
  w biurze przepustek przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie
  – PUNKT OBSŁUGI KLIENTA – I piętro: w godz. 8.15-16.15

  Oferty należy przesyłać z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym:
  DEP/WURE – główny specjalista

Inne informacje:

  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
  Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
  W przypadku przesłania oferty pocztą za datę złożenia oferty będzie uważana data stempla pocztowego.

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatów.

  Planowane techniki i metody naboru:
  – test wiedzy,
  – rozmowa kwalifikacyjna.
  Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

  Po zakończeniu naboru oferty osób nieujętych w protokole naboru zostaną zniszczone.

  Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://bip.msw.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 602-86-03 lub (22) 601-46-29