Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

 • Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw zagranicznych projektów inwestycyjnych (instalacje elektryczne)
 • w Biurze Infrastruktury

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw z zakresu organizacji i koordynacji oraz techniczno-ekonomicznej kontroli procesu inwestycji budowlanych i remontów (od ustalenia zakresu i opracowania programu inwestycji/remontu, poprzez opracowanie wkładów merytorycznych, w tym opisów przedmiotów zamówienia do umów na projektowanie, wykonawstwo, nadzór, …
 • ć.d. po udział w komisji odbioru, przekazanie obiektu do użytkowania i rozliczenie) – stosownie do zakresu i lokalizacji – w ramach działań własnych wydziału, pionów administracyjnych placówek, zleceń dla podmiotów zewnętrznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad prowadzonymi inwestycjami i remontami obiektów budowlanych, budowli i budynków w placówkach zagranicznych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych.
 • Planowanie i definiowanie projektu w MS Project (wpisywanie i łączenie zadań; przydzielanie osób do zadań), przydzielanie zasobów materialnych do zadań, wpisywanie kosztów: osoby, firmy zewnętrzne, zasoby materialne, wyznaczanie ścieżki krytycznej projektu. Nadzorowanie placówki w zakresie wprowadzania danych do harmonogramu zgodnych z rzeczywistym zaangażowaniem środków.
 • Pełnienie funkcji kierownika projektu lub członka zespołu projektowego przy realizacji ww. zadań prowadzonych jako projekty.
 • Opracowywanie i opiniowanie (lub zlecanie podmiotom zewnętrznym) wytycznych do sporządzania studiów wykonalności, programów inwestycji, programów funkcjonalno-użytkowych, wytycznych do sporządzania dokumentacji projektowej i innych dokumentów dot. budowy, przebudowy, adaptacji, modernizacji, remontu.
 • Weryfikowanie opracowań: programów inwestycji i remontów, szacunku kosztów inwestycji i remontów, dokumentacji projektowej.
 • Dokonywanie interwencyjnej oceny stanu technicznego obiektów i instalacji – wg właściwości branżowej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w terenie.
  Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
  Zagrożenie korupcją.
  Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.
  W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe techniczne o specjalności instalacje elektryczne.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego branżowego w zakresie wykonawstwa lub projektowania lub nadzoru lub utrzymania.
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
  • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
  • Bardzo dobra znajomość aktów prawnych właściwych dla opisywanego stanowiska (konieczna na stanowisku), tj.: ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy prawo budowlane.
  • Praktyczna znajomość programu do sporządzania harmonogramów, np. MS Project.
  • Znajomość metodyki zarządzania projektami, np. Prince.
  • Umiejętność współpracy.
  • Umiejętność rozwiązywania konfliktów.
  • Umiejętności negocjacyjne.
  • Dyspozycyjność.

wymagania dodatkowe

 • Branżowe uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i/lub uprawnienia energetyczne G1 w zakresie eksploatacji i/lub dozoru tzw. uprawnienia SEP.
 • Znajomość innego niż angielski języka obcego na poziomie B1.
 • Umiejętność obsługi programu typu AutoCad.
 • Praktyczna znajomość narzędzi do zarządzania projektami w środowisku Microsoft oraz techniki oprogramowania wspierającego i systematyzującego działania nad projektem ze szczególnym uwzględnieniem aparatu narzędziowego ITSM, SharePoint, MS Project, EPM.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, złożone według wzoru określonego w ww. ustawie – dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii
 • list motywacyjny
 • kwestionariusz aplikacyjny znajdujący się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ (bip.msz.gov.pl) w zakładce Praca i Kariera – Praca w MSZ – Pliki do pobrania
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość wymaganych języków obcych – jeśli są
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe
 • informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/
 • wszelkie dokumenty załączane do oferty przez kandydatki/kandydatów wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  03-06-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Al. Szucha 23
  00-580 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w aplikacji: BI 27/2016.

Inne informacje:

  Inne informacje:
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 5.050 PLN do ok. 7.300 PLN oraz dodatek
  za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. z 2014, poz. 1111- j.t. z późn. zm.).
  Decyduje data wpływu dokumentów do MSZ – Dziennik Podawczy czynny w godzinach 8.15 – 16.15.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
  Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia będą zniszczone.
  W ofercie należy podać adres e-mail. Kandydatki / kandydaci zakwalifikowani będą informowani
  e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.
  Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Naboru pod numerem telefonu: +48 (22) 523 93 72.
  Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.