Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

 • Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw inwestycji i remontów
 • w Wydziale Inwestycji, Remontów i Technicznego Utrzymania Nieruchomości w Biurze Administracji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Biuro Spraw Osobowych
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw z zakresu organizacji i koordynacji oraz techniczno-ekonomicznej kontroli procesu inwestycji budowlanych i remontów od ustalenia zakresu i opracowania programu inwestycji poprzez opracowanie umów na projektowanie, wykonawstwo, nadzór, po udział w komisji odbioru, przekazanie obiektu do użytkowania i rozliczenie, stosownie do zakresu i lokalizacji inwestycji,
 • cd.pkt.1: zgodnie z przepisami dotyczącymi finansów publicznych, finansowania inwestycji z budżetu państwa oraz prawa zamówień publicznych a także wewnętrznych procedur MSZ.
 • Sprawowanie nadzoru nad realizacją inwestycji i remontów w krajowych obiektach budowlanych MSZ.
 • Opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na roboty budowlane, usługi oraz dostawy, w zakresie kompetencji Wydziału, branie udziału w pracach komisji przetargowych.
 • Opracowywanie, opiniowanie (lub zlecanie podmiotom zewnętrznym) wytycznych do sporządzania studiów wykonalności, programów inwestycji, programów funkcjonalno – użytkowych, wytycznych do sporządzania dokumentacji projektowej i innych dokumentów dotyczących budowy, przebudowy, adaptacji, modernizacji, remontu.
 • Weryfikowanie opracowań dotyczących programów inwestycji, szacunku kosztów inwestycji i remontów oraz dokumentacji projektowej.
 • Dokonywanie interwencyjnej oceny stanu technicznego obiektów i instalacji, wg właściwości branżowej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w terenie.
  Zagrożenie korupcją.
  Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzenie kontroli w innych urzędach.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie profilowe – techniczne w jednej ze specjalności budowlanych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego budowlanego i/lub instalacyjnego w zakresie wykonawstwa lub projektowania lub nadzoru lub utrzymania obiektów budowlanych, w tym 1 rok w obszarze zamówień publicznych.
  • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
  • Znajomość aktów prawnych: ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane.
  • Znajomość metodyki zarządzania projektami np. Prince.
  • Umiejętności i kompetencje: pracy w zespole, argumentacji i rozwiązywania konfliktów, szybkiego podejmowania decyzji, obsługi pakietu MS Office, programu AutoCad, programów do harmonogramowania, dyspozycyjność, odporność na stres.

wymagania dodatkowe

 • Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, złożone według wzoru określonego w ww. ustawie – dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • list motywacyjny
 • kwestionariusz aplikacyjny znajdujący się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ (bip.msz.gov.pl) w zakładce Praca i Kariera – Praca w MSZ – Pliki do pobrania
 • kopie dokumentów potwierdzających stosowne doświadczenie
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe
 • informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/departament-strategii-enic-naric-polska.html
 • wszelkie dokumenty załączane do oferty przez kandydatki/kandydatów wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  04-01-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Al. Szucha 23
  00-580 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie oraz w aplikacji: BA 59/2015.

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto, mnożnik kwoty bazowej od 2,1 do 3,3,
  tj. od ok. 3 935 PLN do 6 183 PLN oraz dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. z 2014, poz. 1111- j.t. z późn. zm.).

  Decyduje data wpływu dokumentów do MSZ – Dziennik Podawczy czynny w godzinach 8.15 – 16.15.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.


  Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niewskazanych do zatrudnienia będą zniszczone.

  W ofercie należy podać adres e-mail. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

  Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Naboru pod numerem telefonu:
  +48 (22) 523 93 72.
  Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.