Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

 • Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw swobodnego przepływu towarów, prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług
 • w Departamencie Prawa Unii Europejskiej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie projektów opinii prawnych do rządowych, poselskich i senackich projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów powstałych podczas procesu legislacyjnego (np. uchwały Senatu, sprawozdania komisji sejmowych), oceniających ich zgodność z prawem UE
 • prezentowanie stanowiska MSZ w sprawie zgodności projektu aktu prawnego na wszystkich etapach rządowego procesu legislacyjnego, w szczególności podczas konferencji uzgodnieniowych, często z udziałem Ministrów, a w przypadku kwestii budzących wątpliwość lub uznanych za niezgodne z prawem UE – negocjowanie brzmienia przepisów projektu
 • przygotowywanie pism procesowych (założeń do stanowisk oraz stanowisk) Rządu RP w ramach postępowań toczących się przed Trybunałem Sprawiedliwości UE i Trybunałem EFTA; udział w rozprawach przed Trybunałem Sprawiedliwości UE i Trybunałem EFTA w celu prezentowania stanowiska Rządu RP
 • koordynacja w ramach administracji rządowej procesu wdrażania prawa UE do krajowego porządku prawnego (w ramach systemu e-step)
 • koordynacja w ramach administracji rządowej postępowań nieformalnych (w ramach systemu EU-Pilot) oraz fazy administracyjnej postępowań formalnych wszczynanych przez Komisję Europejską wobec Polski na podstawie art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu UE oraz wspieranie działań poszczególnych ministerstw w tym zakresie w celu ograniczenia liczby postępowań
 • uczestnictwo we współpracy z kierownictwem Departamentu w posiedzeniach grup roboczych Rady EU oraz innych spotkaniach międzynarodowych
 • sporządzanie ekspertyz prawnych w zakresie prawa EU na potrzeby Ministerstwa, administracji rządowej i innych organów państwa

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – nietypowe godziny pracy.
  – zagraniczne wyjazdy służbowe.
  – zagrożenie korupcją/lobbing.
  – stres związany z reprezentowaniem Ministerstwa na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym ze stosowaniem lub interpretacją prawa UE
  • przeszkolenie w zakresie prawa Unii Europejskiej (w szczególności studia podyplomowe lub specjalistyczne kursy i szkolenia)
  • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub wyrażenie zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
  • znajomość języka angielskiego na poziomie C1
  • zdolności analityczne
  • umiejętność publicznej prezentacji wypowiedzi
  • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji
  • odporność na stres
  • dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole
  • umiejętność negocjacji
  • umiejętność elastycznego zarządzania czasem poprzez koncentrowanie uwagi na sprawach priorytetowych
  • wiedza z zakresu prawa Unii Europejskiej i funkcjonowania instytucji UE
  • znajomość krajowego procesu legislacyjnego

wymagania dodatkowe

 • podyplomowe studia kierunkowe lub studia doktoranckie w zakresie prawa UE
 • specjalistyczne kursy i szkolenia dotyczące obszaru prawa właściwego dla stanowiska pracy
 • przeszkolenie w zakresie wystąpień przed sądami
 • aplikacja adwokacka, radcowska, sędziowska lub legislacyjna
 • znajomość języka francuskiego, niemieckiego, włoskiego lub hiszpańskiego na poziomie B2
 • powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej i na stanowisku związanym z interpretacją/stosowaniem prawa UE w zakresie właściwym dla stanowiska pracy
 • znajomość krajowego i EU w zakresie: przestrzeni, wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, swobodnego przepływu pracowników i polityki społecznej; spraw instytucjonalnych i stosunków zewnętrznych; rolnictwa, rybołówstwa i ochrony środowiska; infrastruktury i konkurencji; prawa finansowego i podatkowego; swobodnego przepływu towarów, prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia us
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym ze stosowaniem lub interpretacją prawa UE w zakresie właściwym dla stanowiska pracy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kwestionariusz aplikacyjny znajdujący się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ (bip.msz.gov.pl) w zakładce Praca i Kariera – Praca w MSZ – Pliki do pobrania
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu gotowości do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. nr 165 poz. 1171) (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972)
 • kopie dokumentów potwierdzających stosowne doświadczenie
 • kopie dokumentów (z okresu ostatnich 5 lat) potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Departament Strategii w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe
 • wszelkie dokumenty załączane do oferty przez kandydatów wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  31-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Biuro Spraw Osobowych
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie oraz w aplikacji: DPUE 29/2016


Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 5621 PLN do 7870 PLN oraz dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej Dz. U. z 2014, poz. 1111- j.t. z późn. zm.).
  Decyduje data wpływu dokumentów do MSZ – Dziennik Podawczy czynny w godzinach 8.15 – 16.15.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
  Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych do zatrudnienia będą zniszczone.
  W ofercie należy podać adres e-mail. Kandydatki / kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.
  Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Naboru pod numerem telefonu: +48 (22) 523 8766.

  Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.