Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

 • Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw prawnych, samodzielne stanowisko
 • w Departamencie Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Ministerstwo Spaw Zagranicznych
  ul. Krywulta 2
  00-370 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opiniowanie projektów ustaw i przepisów wykonawczych, a także projektów wewnętrznych aktów prawnych Ministerstwa w zakresie właściwości departamentu.
 • Zapewnianie wsparcia formalno – prawnego w procesie opracowywania i negocjowania umów międzynarodowych i programów wykonawczych w dziedzinie kultury, nauki i edukacji pozostajacym w kompetencji innych wydziałów.
 • Uczestniczenie w procesie sporządzania umów cywilnoprawnych zawieranych przez departament.
 • Uczestniczenie w procesie udzielania zamówień publicznych przez departament.
 • Monitorowanie przepisów prawnych, orzecznictwa i doktryny z zakresu kompetencji departamentu w celu ich stosowania przy opracowywaniu dokumentów.
 • Opracowywanie notatek, opinii oraz pism z zakresu działalności departamentu.
 • Wspomaganie pracowników departamentu w zakresie stosowania prawa i pomocy prawnej w celu zapewnienia zgodności ich działań z obowiązującymi przepisami.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.
  2. Zagrożenie korupcją.
  3. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.
  W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w obszarze spraw międzynarodowych.
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1, potwierdzona dokumentem zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2002 r.
  • Znajomość innego języka ONZ na poziomie B2.
  • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
  • Znajomość problematyki międzynarodowej.
  • Znajomość aktów prawnych: ustawy Prawo zamówień publicznych,ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o umowach międzynarodowych, ustawy o służbie cywilnej, Kodeksu cywilnego, przepisów prawa traktatowego oraz prawa unijnego, przepisów z zakresu administracji państwowej.
  • Umiejętności konsultacji kwestii drażliwych, negocjacyjne, zarządzania zadaniami, działania w sytuacjach stresowych i nieprzewidywalnych, analizy i syntezy informacji.

wymagania dodatkowe

 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w kierowaniu zespołem w obszarze dyplomacji publicznej i kulturalnej.
 • Znajomość innego języka ONZ na poziomie C1.
 • Przeszkolenie z technik negocjacyjnych.
 • Ogólna wiedza humanistyczna, prawnicza, ekonomiczna.
 • Umiejętność redagowania tekstów informacyjnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2002 roku w sprawie rodzajów badań lekarskich oraz rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do nadania stopnia dyplomatycznego członkowi służby zagranicznej (Dz. U. z 2002 r., Nr 151, poz 1252 z późn. zm.) – w odniesieniu do punktu 2 ww. rozporządzenia należy przedstawić dokument wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski,
 • oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, złożone według wzoru określonego w ww. ustawie – dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających stosowne doświadczenie,
 • kwestionariusz aplikacyjny znajdujący się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSZ (bip.msz.gov.pl) w zakładce Praca i Kariera – Praca w MSZ – Pliki do pobrania,
 • list motywacyjny,
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego,
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/departament-strategii-enic-naric-polska.html,
 • wszelkie dokumenty załączane do oferty przez kandydatki/kandydatów wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  11-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Biuro Spraw Osobowych
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie oraz w aplikacji: DDPiK 62/2015Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto od ok. 5059 PLN do 7307 PLN oraz dodatek za wysługę lat (zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
  Dz. U. z 2014, poz. 1111- j.t. z późn. zm.).

  Decyduje data wpływu dokumentów do MSZ – Dziennik Podawczy czynny w godzinach 8.15 – 16.15.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

  Dokumenty winny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób nie wskazanych
  do zatrudnienia będą zniszczone.

  W ofercie należy podać adres e-mail. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

  Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Naboru pod numerem telefonu:
  +48 (22) 523 96 60.
  Nabór jest prowadzony z uwzględnieniem równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane
  z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.