Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • w Wydziale Utrzymania Infrastruktury w Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administracja i automatyzacja przetwarzania komputerami klasy IBM Mainframe oraz platformami komunikacji elektronicznej wraz z przydzieloną do nich Infrastrukturą Techniczno-Systemową w zakresie sprzętu, systemów operacyjnych, silników baz danych i oprogramowania narzędziowego,
 • bieżące monitorowanie pracy komputerów klasy IBM Mainframe oraz platform komunikacji elektronicznej wraz z przydzieloną do nich Infrastrukturą Techniczno-Systemową pod kątem: poziomu, dostępności, ciągłości i zgodności z obowiązującymi wymaganiami i na tej podstawie sporządzanie analiz i raportów,
 • kompleksowa analiza pojawiających się incydentów dotyczących komputerów klasy IBM Mainframe oraz platform komunikacji elektronicznej i przydzielonej do nich Infrastruktury Techniczno-Systemowej w oparciu o: komunikaty z systemów komputerowych i aplikacyjnych oraz raporty z innych komórek Departamentu,
 • identyfikowanie problemów i opisywanie znanych błędów dotyczących komputerów klasy IBM Mainframe oraz platform komunikacji elektronicznej i przydzielonej do nich Infrastruktury Techniczno-Systemowej oraz identyfikacja zagrożeń; opracowywanie procedur naprawczych i awaryjnych; zmian w stosowanych procedurach pracy w oparciu o wyniki analiz oraz opracowywanie nowych procedur pracy,
 • utrzymywanie bezpieczeństwa przetwarzania zasobów informacyjnych Systemu Przetwarzania Danych,
 • wykonywanie procedur składowania zasobów informacyjnych opracowanych przez komórki Departamentu zarządzające tymi zasobami przetwarzanymi na komputerach klasy Mainframe,
 • wsparcie użytkowników w ramach 2 linii wsparcia w celu usuwania incydentów o wysokiej złożoności,
 • współpraca w ramach zarządzania procesowym świadczeniem usług IT z innymi wydziałami i zespołami Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie
  – pozostawanie w dyspozycyjności (dyżury) poza godzinami pracy urzędu oraz w dni wolne od pracy i święta,
  – wykonywanie zadań na stanowisku pracy związane z zagrożeniem korupcyjnym,
  – wykonywanie pracy w terenie ze względu na częste wyjazdy do geograficznie odseparowanego Zapasowego Ośrodka Przetwarzania Danych MS,
  – stres związany z koniecznością właściwej reakcji w sytuacjach kryzysowych – zagrożenia lub przerwania ciągłości przetwarzania danych w Systemie Przetwarzania Danych MS.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o profilu informatyka lub pokrewnym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administrowaniu systemem z/OS na komputerach IBM Mainframe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
  • przeszkolenie w zakresie technologii IBM Mainframe (administrowanie systemem z/OS),
  • wiedza specjalistyczna (ekspercka) z zakresu administrowania systemem z/OS na komputerach IBM Mainframe,
  • znajomość metodyk zarządzania usługami informatycznymi,
  • umiejętność argumentowania,
  • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w administrowaniu systemami informatycznymi eksploatowanymi w trybie 24/7/365,
 • przeszkolenie w zakresie dobrych praktyk lub metodyk zarządzania usługami informatycznymi potwierdzone certyfikatem ITIL na poziomie Foundation lub innym równoważnym certyfikatem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne, potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego),
 • kopia dokumentu określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695), potwierdzająca znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • w przypadku składania dyplomu ukończenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej należy złożyć dodatkowo zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego wydane przez KSAP, jeśli z treści dyplomu ukończenia KSAP nie wynika, że absolwent Szkoły posiada znajomość tego języka,
 • kandydatki/kandydaci, którzy nie złożą dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie zostaną poddani procedurze sprawdzającej,
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie wymaganego szkolenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych (fakultatywnie).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa
  Z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia

Inne informacje:


  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: do 6183,67 zł (mnożnik kwoty bazowej do wysokości 3,3).

  Kandydatki/kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru mailem lub telefonicznie. Etapy naboru: test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna.

  Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

  Oferty nie spełniające wymagań formalnych zostaną zniszczone komisyjnie w terminie 14 dni od zakończenia naboru.

  Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości nr 51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., określającym zasady naboru oraz warunki zakwalifikowania do kolejnych etapów naboru, a także skorzystania z formularza aplikacyjnego oraz oświadczeń w zakładce „oferty pracy” na stronie www.ms.gov.pl

  Do udziału w naborze zachęcamy osoby niepełnosprawne.

  Informacje dodatkowe pod nr tel. (22) 52 12 743.