Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • w Wydziału Kontroli Zarządczej i Analiz w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kierowanie i organizowanie działań w Ministerstwie Sprawiedliwości w zakresie prowadzenia ewidencji organów pomocniczych funkcjonujących w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz tych, w których uczestniczą przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości,
 • koordynowanie i opracowanie na potrzeby Kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości i Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości sprawozdań, informacji i dokumentów z zakresu kontroli zarządczej,
 • koordynowanie wdrażania podejścia procesowego w Ministerstwie Sprawiedliwości (ze szczególnym uwzględnieniem realizacji kluczowych zadań urzędu),
 • udział w pracach planistycznych Ministerstwa Sprawiedliwości na kolejne lata na podstawie zatwierdzonych przez Kierownictwo MS i Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości informacji o celach komórki organizacyjnej (wynikających z planu działalności dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość), w tym organizowanie spotkań roboczych, uzgodnień międzyresortowych,
 • udział w procesie sporządzenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej MS, w tym analiza informacji dostępnych w czasie sporządzania oświadczeń pochodzących z samooceny kontroli zarządczej za poprzedni rok w Ministerstwie, monitoringu realizacji celów i zadań, procesu zarzadzania ryzykiem, audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznych i zewnętrznych oraz innych źródeł informacji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca z komputerem powyżej 4 godzin dziennie,
  – permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)
  lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w realizacji zadań związanych z kontrolą zarządczą w administracji publicznej.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
  • wiedza z zakresu zarządzania w administracji publicznej, finansów publicznych, zwłaszcza w kontekście przepisów dot. kontroli zarządczej,
  • wiedza z zakresu metod pomiaru efektywności i sprawności funkcjonowania urzędu administracji publicznej,
  • umiejętność obsługi pakietu Office i programów do mapowania procesów (np. MS Visio),
  • wiedza z zakresu zarządzania procesami bądź projektami,
  • zorientowanie na osiąganie celów,
  • doskonalenie zawodowe,
  • identyfikacja z misją urzędu,
  • pozytywne podejście do klienta,
  • otwartość na zmiany,
  • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność,
  • asertywność,
  • myślenie analityczne.

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu zarządzania projektami lub zarządzania procesami.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne, potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego),
 • kopia dokumentu określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695), potwierdzająca znajomość języka angielskiego na poziomie B1 (fakultatywnie),
 • w przypadku składania dyplomu ukończenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej należy złożyć dodatkowo zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego wydane przez KSAP, jeśli z treści dyplomu ukończenia KSAP nie wynika, że absolwent Szkoły posiada znajomość tego języka,
 • kandydatki/kandydaci, którzy nie złożą dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie zostaną poddani procedurze sprawdzającej,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych (fakultatywnie).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  13-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Sprawiedliwości
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  Al. Ujazdowskie 11
  00-950 Warszawa
  Z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: do 3935,06 zł (mnożnik kwoty bazowej do wysokości 2,1)

  Kandydatki/kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru mailem lub telefonicznie. Etapy naboru: test wiedzy, sprawdzian umiejętności oraz rozmowa kwalifikacyjna.

  Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

  Oferty nie spełniające wymagań formalnych zostaną zniszczone komisyjnie w terminie 14 dni od zakończenia naboru.

  Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości nr 51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., określającym zasady naboru oraz warunki zakwalifikowania do kolejnych etapów naboru, a także skorzystania z formularza aplikacyjnego oraz oświadczeń w zakładce „oferty pracy” na stronie www.ms.gov.pl

  Do udziału w naborze zachęcamy osoby niepełnosprawne.

  Informacje dodatkowe pod nr tel. (22) 52 12 743.