Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • w Jednoosobowym Stanowisku Pracy do Spraw Kadr Kierowniczych Jednostek Podległych lub Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Ministerstwo Zdrowia ul. Długa 38/40 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowanie dokumentów stanowiących podstawę do nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z członkami kadry kierowniczej jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, w zakresie właściwości jednoosobowego stanowiska pracy (Departamentu),
 • uczestnictwo w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań konkursowych na stanowiska kierownicze w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, w porozumieniu z właściwymi organizacjami, instytucjami i komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia, w zakresie właściwości jednoosobowego stanowiska pracy (Departamentu),
 • uczestnictwo w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań konkursowych na stanowiska centralnych organów administracji rządowej podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia (tj. Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Głównego Inspektora Sanitarnego, Inspektora do Spraw Substancji Chemicznych oraz Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobó
 • przygotowywanie propozycji i decyzji dotyczących składników wynagrodzeń organów oraz kadr kierowniczych jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, określanych na podstawie właściwych przepisów, w zakresie właściwości jednoosobowego stanowiska pracy (Departamentu),
 • bieżące prowadzenie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy organów oraz kadr kierowniczych jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, w zakresie właściwości jednoosobowego stanowiska pracy (Departamentu),
 • opiniowanie projektów aktów prawnych oraz zgłaszanie propozycji zmian w obowiązujących przepisach prawa w zakresie zadań jednoosobowego stanowiska pracy.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40; pokój znajduje się na II piętrze; w budynku brak windy, drzwi odpowiedniej szerokości oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych; dodatkową barierę stanowią wąskie korytarze z progami; podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich istnieje jedynie na parter;

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicnzej,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa z zakresu prawa pracy i administracji publicznej,
  • znajomość zagadnień z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

wymagania dodatkowe

 • 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • uprawnienia w zakresie dostępu do informacji niejawnych,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • umiejętność komunikowania się,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Termin składania dokumentów:

  16-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Zdrowia
  Miodowa 15
  00-952 Warszawa
  z dopiskiem: „główny specjalista w Jednoosobowym Stanowisku Pracy do Spraw Kadr Kierowniczych Jednostek Podległych lub Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia
  w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg”

Inne informacje:

  W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
  Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.
  Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji.
  Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
  Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 1,6 do 2,1.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
  • w Departamencie Nadzoru, Kontroli i Skarg (22) 53 00 280,
  • w Biurze Kadr (22) 63 49 521.
  Informacje o metodach i technikach naboru:
  Proces naboru składa się z następujących etapów:
  etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
  etap 2: test wiedzy merytorycznej
  etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.