Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw ds. opracowania modeli
 • w Departamencie Analiz i Strategii

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynacja prac grupy roboczej projektu unijnego „Mapy Potrzeb Zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój”,
 • koordynacja prac w zakresie konsultacji z ekspertami i przedstawicielami środowiska medycznego w Polsce,
 • tworzenie modeli deskryptywnych w wybranej grupie chorób,
 • wykonywanie analiz w zakresie systemu opieki zdrowotnej (analizy czynników istotnych dla systemu, zachorowalności, chorobowości, świadczeń opieki zdrowotnej),
 • tworzenie modeli prognostycznych,
 • określanie zakresu informacji oraz danych (ze szczególnym uwzględnieniem danych epidemiologicznych i ekonomicznych) służących opracowaniu i modyfikacji narzędzi analitycznych,
 • tworzenie analiz międzynarodowych wytycznych i dobrych praktyk w zakresie systemu opieki zdrowotnej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 7 godzin dziennie; wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • urząd mieści się w 2-piętrowym zabytkowym budynku; budynek częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w budynku „B” i „C”;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o profilu ekonomicznym lub na kierunku: informatyka i ekonometria lub finanse i rachunkowość, lub matematyka, lub fizyka, lub metody ilościowe w ekonomii,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ekonomii, modelowania ekonomicznego lub analiz statystycznych w sektorze publicznym lub prywatnym, lub w badaniach naukowych,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w zakresie wykonywanych zadań,
  • umiejętność pracy z dużymi bazami danych i hurtowniami danych,
  • znajomość statystyki i ekonometrii,
  • znajomość programów do analizy statystycznej i modelowania (SAS, R),
  • znajomość SQL,
  • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel),
  • umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnej pracy koncepcyjnej,
  • komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • co najmniej 3 miesięczne doświadczenie zawodowe w obszarze analiz ilościowych w sektorze ochrony zdrowia,
 • znajomość teorii ekonomii z zakresu ochrony zdrowia,
 • doświadczenie w tworzeniu modeli prognostycznych,
 • doświadczenie w koordynowaniu prac projektowych,
 • doświadczenie w kierowaniu pracami zespołu ekspertów,
 • umiejętność tworzenia bibliotek dynamicznych rozwiązujących czasochłonne problemy numeryczne w językach niskiego poziomu (C, C++).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ogłoszenia i komunikaty; Praca.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Termin składania dokumentów:

  20-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Zdrowia
  Miodowa 15
  00-952 Warszawa
  z dopiskiem „główny specjalista ds. opracowania modeli w Departamencie Analiz
  i Strategii”

Inne informacje:

  W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
  Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.
  Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji.
  Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie
  3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
  ZATRUDNIENIE PRZEWIDZIANE JEST NA CZAS TRWANIA PROJEKTU UNIJNEGO „Mapy Potrzeb Zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój”, Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW USTAWY
  O SŁUŻBIE CYWILNEJ

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:
  • w Departamencie Analiz i Strategii (22) 63 49 841,
  • w Biurze Kadr (22) 63 49 276.

  Informacje o metodach i technikach naboru:
  Proces naboru składa się z następujących etapów:
  etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
  etap 2: test wiedzy merytorycznej
  etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.