Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

  • Dyrektor Generalny
  • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
  • główny specjalista
  • w Wydziale Obsługi Informatycznej Urzędu w Biurze Dyrektora Generalnego

  • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

  • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

    Ministerstwo Zdrowia
    ul. Miodowa 15
    00 – 952 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

  • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • Administrowanie zasobami informatycznymi zgromadzonymi na serwerach opartych o systemy: Debian Linux/Windows Server 2012 oraz aplikacjami.
  • Pełnienie zadania Administratora Aplikacji systemu QNT Quorum w modułach: F-K, Płace, Kadry, Środki Trwałe.
  • Świadczenie wsparcia dla użytkowników w zakresie eksploatacji aplikacji biurowych pakietu MS Office.
  • Uczestniczenie we wdrażaniu systemów informatycznych oraz wspieranie ich eksploatacji.
  • Współpracowanie z komórką organizacyjną urzędu właściwą do spraw zamówień publicznych oraz uczestniczenie w pracach komisji przetargowej w celu zapewnienia jak najlepszego sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wyboru najlepszej oferty w zakresie oprogramowania.

Warunki pracy

  • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

  • praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie polega na zbieraniu i przetwarzaniu informacji;

  • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

  • niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w innym skrzydle budynku na parterze; stanowisko pracy w pokoju wieloosobowym na parterze;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

  • wykształcenie: wyższe informatyczne lub pokrewne,
  • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie administrowania zasobami sieci teleinformatycznej opartej o serwery z systemem operacyjnym Linux lub Windows Server 2012 z domeną Active direktory,
  • pozostałe wymagania niezbędne:
    • znajomość przynajmniej jednego z systemów operacyjnych (LINUX, Windows Server 2012),
    • znajomość języka angielskiego w zakresie czytania i rozumienia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów informatycznych,
    • znajomość systemów klasy ERP na poziomie Administratora Aplikacji,
    • znajomość aplikacji pakiety MS Office na poziomie bardzo zaawansowanym,
    • znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów do przetwarzania danych osobowych.

wymagania dodatkowe

  • roczne doświadczenie zawodowe w zakresie administrowania systemem klasy ERP,
  • znajomość metodyk projektowania i wdrażania systemów teleinformatycznych,
  • wiedza praktyczna w zakresie znajomości sprzętu i oprogramowania informatycznego,
  • odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys i list motywacyjny
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
  • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo, Urząd; Praca

Inne dokumenty i oświadczenia:

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

    21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

    Ministerstwo Zdrowia
    Miodowa 15
    00-952 Warszawa
    z dopiskiem: „główny specjalista w Wydziale Obsługi Informatycznej Urzędu w Biurze Dyrektora Generalnego ”

Inne informacje:


    W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
    Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca.
    Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
    Prośmy o rzetelne przygotowanie aplikacji. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą
    i własnoręcznie podpisane. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
    W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
    Do stanowiska mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r., nr 216 poz. 1584 z późn. zm.).
    Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej osoby podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy
    od dnia obsadzenia tego stanowiska.
    Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 1,6 do 2,5.

    Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
    -w Biurze Dyrektora Generalnego (22) 634-94-46
    – w Biurze Kadr (22) 63 49 521.
    Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.    Informacje o metodach i technikach naboru:
    Proces naboru składa się z następujących etapów:
    etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zostaną zaproszone osoby, które spełniają wszystkie wymagania formalne,
    etap 2: test wiedzy merytorycznej,
    etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.