Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • w Wydziale Nadzoru Organizacyjno-Prawnego i Regulacji w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Ministerstwo Zdrowia ul. Długa 38/40 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie odpowiedzi na skargi i wnioski, dotyczące działalności Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach właściwości merytorycznej wydziału,
 • przygotowywanie projektów stanowisk mających na celu zapewnienie jednolitości stosowania obowiązujących przepisów w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • badanie i ocena uchwał i decyzji organów Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie ich wpływu na system ochrony zdrowia oraz zgodności z przepisami prawa,
 • udzielanie komórkom organizacyjnym wyjaśnień i opinii w zakresie stosowania prawa w sprawach, dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Urząd mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 38/40, pokój znajduje się na II piętrze; w budynku brak windy, brak drzwi odpowiedniej szerokości – przystosowanych dla osób niepełnosprawnych; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze; podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich istnieje jedynie na parter;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w innych podmiotach na stanowisku związanym z obsługą organizacyjno-prawną,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zagadnień prawnych i instytucjonalnych związanych z funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej w Polsce,
  • znajomość zagadnień związanych powszechnym systemem ubezpieczeń społecznych,
  • znajomość organizacji systemu ochrony zdrowia,
  • dobra znajomość postępowania administracyjnego,
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • zdolność analitycznego myślenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl;Ministerstwo,Urząd, Praca.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Termin składania dokumentów:

  05-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Zdrowia
  Miodowa 15
  00-952 Warszawa
  „główny specjalista w Wydziale Nadzoru Organizacyjno-Prawnego i Regulacji
  w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego”.

Inne informacje:

  W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e – mail.
  Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl; Ministerstwo, Urząd, Praca.
  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
  Do stanowiska mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
  o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r., nr 216 poz. 1584 z późn. zm.).
  Proponowane wynagrodzenie na stanowisku według mnożnika kwoty bazowej od 1,633 do 2,3.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
  – w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego – (22) 53 00 144,
  – w Biurze Kadr – 22 63 49 665.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Informacje o metodach i technikach naboru:
  Proces naboru składa się z następujących etapów:
  etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
  etap 2: test wiedzy merytorycznej,
  etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.