Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

 • Dyrektor generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw zqamówień publicznych
 • w Biurze Dyrektora Generalnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
  ul. Rakowiecka 2 d
  02-517 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządzanie projektu planu zamówień
 • Przygotowywanie projektu sprawozdania rocznego z udzielonych zamówień publicznych
 • Prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym realizacja zamówień publicznych finansowanych ze środków UE oraz współpraca z organami kontrolnymi instytucji nadzorującej prawidłowość wydatkowania środków pochodzących z funduszy UE
 • Udział w pracach komisji przetargowych
 • Kompletowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej udzielanych zamówień publicznych
 • Współudział w przygotowywaniu projektów planów finansowych, w tym również w układzie zadaniowym, oraz w przygotowywaniu projektów sprawozdań z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa w siedzibie urzędu
  – wyjazdy służbowe
  – wyjścia służbowe poza urząd
  – użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner)

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – wejście do budynku NDAP jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością: brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową
  – brak windy
  – stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku
  – pomieszczenia sanitarne na I piętrze nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością (pomieszczenie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku, co powoduje konieczność pokonywania schodów oraz otwierania drzwi z samozamykaczami)
  – stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego związanego z udzielaniem zamówień publicznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość ustawy – prawo zamówień publicznych
  • Znajomość ustawy o finansach publicznych
  • Znajomość ustawy o dyscyplinie finansów publicznych
  • Doświadczenie w realizacji zamówień publicznych finansowanych ze środków UE oraz współpraca z organami kontrolnymi instytucji nadzorującej prawidłowość wydatkowania środków pochodzących z funduszy UE polegająca m in. na przygotowywaniu dokumentacji do kontroli i udzielaniu wyjaśnień (w tym przygotowywaniu projektów ewentualnych odwołań od nałożonych korekt finansowych)
  • Znajomość tematyki związanej z tworzeniem planów finansowych, w tym również w układzie zadaniowym
  • Doświadczenie w przygotowywaniu wzorów umów w oparciu o Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny
  • Znajomość pakietu MS Office
  • Umiejętności analityczne

wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w przygotowywaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z branży IT
 • Znajomość podstawowych zasad rachunkowości w tym umiejętność czytania planu finansowego
 • Doświadczenie w występowaniu przed KIO
 • Umiejętność pracy zespołowej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  22-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
  Rakowiecka 2 D
  02-517 Warszawa
  Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
  Rakowiecka 2 D
  02-517 Warszawa

  – z dopiskiem „Nabór JSZP”

Inne informacje:

  Proces naboru składa się z II etapów;
  etap I – analiza złożonych dokumentów pod kątem spełniania wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze,
  etap II – rozmowa kwalifikacyjna podczas której sprawdzeniu podlegać będzie doświadczenie i wiedza merytoryczna wymagana na tym stanowisku

  Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby z niepełnosprawnością

  NDAP jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualna czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania związanego z naborem

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 56-54-624