Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw nadzoru nad domami pomocy społecznej, środowiskowymi domami samopomocy oraz kontroli placówek zapewniających całodobową opiekę
 • w Wydziale Polityki Społecznej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Podlaski Urząd Wojewódzki
  ul. Mickiewicza 3
  15-213 Białystok

Miejsce wykonywania pracy:

 • Białystok i teren woj. podlaskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzorowanie domów pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy w tym przeprowadzanie kontroli,
 • kontrolowanie placówek zapewniających całodobową opiekę, prowadzonych w ramach działalności gospodarczej lub statutowej,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wydawania zezwoleń na prowadzenie domu pomocy społecznej oraz zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku lub na prowadzenie placówki w ramach działalności statutowej,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wymierzenia kar pieniężnych za nie realizowanie zaleceń pokontrolnych oraz kar pieniężnych za prowadzenie, bez zezwolenia Wojewody, placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • prowadzenie rejestru domów pomocy społecznej oraz rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę, prowadzonych w ramach działalności gospodarczej lub statutowej,
 • rozpatrywanie skarg, wniosków, petycji i listów dotyczących domów pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno –biurowa,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
  – kontakt z klientem zewnętrznym,
  – wyjazdy służbowe,
  – stres związany z przeprowadzaniem kontroli.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 9,
  – stanowisko pracy mieści się na parterze,
  – budynek nie uwzględnia potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdu, windy),
  – na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
  – w budynku zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry, kubatura pomieszczeń, ich wysokość, szerokość drzwi, oświetlenie a także ergonomia stanowiska pracy,
  – stanowisko pracy z monitorem ekranowym spełnia minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe na kierunkach: prawo, administracja, ekonomia, politologia o specjalności polityka społeczna lub profilaktyka społeczna i resocjalizacja, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia lub ukończone studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat stażu pracy w pomocy społecznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,
  • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 j.t.),
  • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1111 z późn. zm.),
  • znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.),
  • znajomość przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.),
  • znajomość przepisów Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543 z późn. zm.),
  • znajomość przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 964),
  • znajomość przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.),
  • umiejętność obsługi komputera,
  • posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie rezultatów, odporność na stres, argumentowanie, rzetelność i terminowość, samodzielność i inicjatywa, umiejętności analityczne, wykorzystywanie wiedzy merytorycznej i doskonalenie zawodowe, współpraca z innymi.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  25-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Podlaski Urząd Wojewódzki
  Biuro Organizacji i Kadr
  Oddział Kadr i Szkolenia, pok. 37
  ul. Mickiewicza 3
  15-213 Białystok
  z dopiskiem „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej – ogłoszenie nr ……”.

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2.700 zł
  Informacje o kolejnych etapach naboru będą dostępne na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bialystok.uw.gov.pl w zakładce Ogłoszenia/ Praca w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim/ Dodatkowe informacje dla kandydatów II i III etap.
  Zachęcamy do skorzystania z wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu, a w przypadku ofert wysłanych pocztą – data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85-74-39-306.