Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

 • Dyrektor Regionalnego Zarządu
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • w Zespole Realizacji Inwestycji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
  w Warszawie
  ul. Zarzecze 13B
  03-194 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • a) planowanie działań dla zadań związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych dla potrzeb obiektów wykonywanych i eksploatowanych przez RZGW oraz innych opracowań (np. studialnych, operatów wodnoprawnych, instrukcji eksploatacji, ocen stanu technicznego);
 • b) planowanie działań dla zadań związanych z realizacją robót;
 • c) przygotowywanie zapytań ofertowych lub opisów przedmiotu zamówienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla zadań realizowanych w trybie postępowania z wolnej ręki bądź w drodze przetargu;
 • d) przygotowywanie wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadań wymagających stosowania procedur wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • e) prowadzenie spraw umów, kontrola przebiegu realizacji zawartych umów, odbiór i rozliczanie finansowe wykonanych zadań;
 • f) sporządzanie harmonogramów finansowania zadań w oparciu o przyznane środki finansowe;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa w siedzibie urzędu, sporadyczna praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe, współpraca z jednostkami zewnętrznymi, załatwianie spraw w KZGW
  i innych Urzędach Administracji Publicznej.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych, praca na piętrze budynku, budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
  Inne
  -weryfikacja formalna nadesłanych ofert; -test wiedzy na wakujące stanowisko pracy; -rozmowa kwalifikacyjna.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe inżynier budownictwa wodnego, melioracji wodnych, inżynierii środowiska
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 4 lata doświadczenia zawodowego w obszarze
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • a) uprawnienia projektowe;
  • b) bardzo dobra znajomość MS Office, w tym szczególnie programów Excel i Word;
  • c) znajomość Auto-CAD;
  • d) umiejętność poszukiwania informacji w internecie;
  • e) komunikatywność; umiejętność pracy w zespole.

wymagania dodatkowe

 • a) znajomość aktów prawnych w zakresie budownictwa wodnego i ochrony środowiska (m. in. prawo budowlane, prawo wodne, prawo zamówień publicznych, prawo o ochronie przyrody);
 • b) znajomość KPA;
 • c) znajomość języka angielskiego – poziom podstawowy;
 • d) doświadczenie zawodowe w zakresie budownictwa hydrotechnicznego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, dokumentów świadczących o wszystkich posiadanych umiejętnościach) w przypadku posiadania takiego doświadczenia

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Termin składania dokumentów:

  18-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy złożyć lub przesłać w zamkniętej kopercie w ww. terminie i pod wskazany adres z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie „Główny Specjalista w Zespole Realizacji Inwestycji”.

Inne informacje:

  Aplikacje, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie lub nie będą zawierały któregokolwiek dokumentu z wymaganych, nie będą rozpatrywane (o ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego w przypadku wysłania pocztą lub data wpływu w przypadku osobistego dostarczenia dokumentów). Wszystkie oświadczenia, CV i list motywacyjny muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Aplikacje przesłane drogą elektroniczną nie będą przyjmowane. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni o jego terminie. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Oświadczenia oraz kwestionariusze osobowe dla osób ubiegających się o zatrudnienie mogą być składane zgodnie ze wzorami nr 1 i nr 2 zamieszczonymi na stronie www.warszawa.rzgw.gov.pl w zakładce: Ogłoszenia/Praca
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.(22) 58-70-262/222.