Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw zastępstwa prawnego Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w postępowaniach sądowoadministracyjnych w zakresie właściwości Departamentu Legalizacji Pobytu oraz wsparcia prawnego Departamentu
 • w Departamencie Legalizacji Pobytu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Koszykowa 16; 00-564 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • ul. Taborowa 33; 02-699 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zastępstwo prawne Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i przed NSA w sprawach ze skarg na decyzje, postanowienia wydane przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców lub w sprawach ze skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowań, pozostających we właściwości Departamentu Legalizacji Pobytu, w tym w szczególności:
 • sporządzanie odpowiedzi na skargi, sporządzanie zażaleń, odpowiedzi na zażalenia i skargi kasacyjne, sporządzanie projektów skarg kasacyjnych i innych pism w postępowaniach sądowoadministracyjnych, co do których właściwe przepisy prawa nie przewidują obowiązku sporządzenia przez adwokata lub radcę prawnego, udział w rozprawach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed NSA;
 • udzielanie konsultacji prawnych pracownikom wydziałów Departamentu, pozostających we właściwości Departamentu Legalizacji Pobytu;
 • współdziałanie z organami administracji państwowej, instytucjami i organizacjami w innych sprawach;
 • opracowywanie informacji, notatek problemowych i sprawozdań dla potrzeb kierownictwa Urzędu oraz Departamentu;
 • reprezentowanie Urzędu w sprawach będących w jego właściwości w kraju.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – jednozmianowa praca biurowa od godz. 8.15 do godz. 16.15;
  – praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
  – częste reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – wejście do budynku prowadzi schodami lub po pochylni dostosowanej do korzystania przez osoby niepełnosprawne;
  – wewnętrzne korytarze są dostatecznie szerokie, aby można poruszać się po nich na wózku;
  – na każde piętro można dostać się klatką schodową lub obszerną windą;
  – toalety pozwalają na swobodne poruszanie się;
  – drzwi wejściowe do pokoju są dostatecznie szerokie, umożliwiające wjazd wózka inwalidzkiego;
  – praca wykonywana jest przy komputerze, co wymaga intensywnego i długotrwałego wysiłku wzrokowego oraz długotrwałego skupienia uwagi;
  – z energomicznego punktu widzenia jest to praca wykonywana głównie w pozycji siedzącej, co skutkuje dużym obciążeniem statycznym mięśni tułowia i pleców. Wymaga ona niewielkiego wydatkowania energii, gdyż nie angażuje wielu grup mięśniowych. Niezbędna jest dobra sprawność i koordynacja dłoni.
  – wykonując zadania należące do zakresu obowiązków pracownika, pojawia się konieczność załatwienia spraw poza miejscem pracy oraz niekiedy w siedzibie Urzędu mieszczącej się przy ul. Koszykowej 16 w Warszawie. Samochody służbowe, którymi istnieje możliwość przemieszczania się, nie są przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.
  Do tego budynku można dostać się jedynie schodami. Na każde piętro prowadzą schody oraz winda.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego ,w tym co najmniej 1 rok w administracji publicznej.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013r., poz. 1650, sprostowanie Dz. U. z 2014 r., poz. 463 z późn. zm.);
  • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1525 z późn. zm.);
  • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23);
  • znajomość przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.);
  • znajomość przepisów ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1647 z późn. zm.);
  • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1525 z późn. zm.);
  • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1111 z późn. zm.);
  • dopuszczenie do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu;
  • znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego na poziomie komunikatywnym.

wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień z zakresu organizacji i funkcjonowania administracji publicznej;
 • co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z reprezentacją organów administracji publicznej w postępowaniach sądowoadministracyjnych;
 • co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego związanego ze stosowaniem prawa administracyjnego;
 • znajomość Ms Office oraz systemu informacji prawnej „Lex”;
 • przeszkolenie z zakresu przepisów dostępu do informacji niejawnych;
 • przeszkolenie z zakresu z obsługi systemu informatycznego „Pobyt”.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),
 • kopie dokumentów potwierdzających 24 miesiące doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 12 miesięcy w administracji publicznej.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 12 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z reprezentacją organów administracji publicznej w postępowaniach sądowoadministracyjnych (fakultatywnie);
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 12 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym ze stosowaniem prawa administracyjnego (fakultatywnie);
 • kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu przepisów dostępu do informacji niejawnych (fakultatywnie);
 • kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu z obsługi systemu informatycznego „ Pobyt” (fakultatywnie).

Termin składania dokumentów:

  23-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd do Spraw Cudzoziemców
  Wydział Kadr, Szkolenia i Organizacji
  ul. Taborowa 33, 02-699 Warszawa
  z dopiskiem: „Główny specjalista w Departamencie Legalizacji Pobytu – Ogłoszenie Nr 181105”

Inne informacje:

  – wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane,
  – oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Termin zamknięcia listy osób spełniających warunki formalne upływa po 10 dniach kalendarzowych od wskazanego w ogłoszeniu terminu składania oferty pracy,
  – po analizie formalnej i merytorycznej nadesłanych ofert wybrani kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani o terminie naboru e-mailem,
  – proponowany mnożnik wynagrodzenia – 1.85
  – przewidywany termin zastępstwa – do luty 2017 r.
  – do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  – w ofercie pracy należy się powołać na numer ogłoszenia i rodzaj stanowiska,
  – oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
  – dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: (22) 60-150-76.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.