Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw kontroli i postępowań administracyjnych
 • w Wydziale Spraw Obronnych w Departamencie Bezpieczeństwa Telekomunikacyjnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Komunikacji Elektronicznej
  ul. M. Kasprzaka 18/20
  01-211 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych Prezesa UKE w sprawach dotyczących wykonywania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego określonych w ustawie Prawo telekomunikacyjne;
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie skarg uprawnionych podmiotów, sądów lub prokuratorów na przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w związku z realizacją przez nich ustawowych obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • wykonywanie czynności kontrolnych w ramach kontroli przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonych przez Departament w zakresie wypełniania obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • zbieranie, kontrolowanie poprawności i analizowanie informacji przekazywanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych związanych z udostępnieniem lub odmową udostępnienia uprawnionym podmiotom, sądom i prokuratorom danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną;
 • zbieranie, kontrolowanie poprawności i analizowanie informacji przekazywanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych dotyczących reprezentacji i umów powierzenia wykonywania obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz cykliczne przygotowywanie ich zestawień i przekazywanie ich uprawnionym organom administracji publicznej;
 • udział w przygotowywaniu projektów decyzji Prezesa UKE, wydawanych w przypadku wystąpienia sytuacji szczególnych zagrożeń, ograniczających zakres świadczonych usług lub nakładających dodatkowe obowiązki na operatorów pocztowych i przedsiębiorców telekomunikacyjnych;
 • udział w przygotowywaniu projektów odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Prezesa UKE, dotyczącą obowiązków przedsiębiorców telekomunikacyjnych na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • udział w opracowywaniu informacji, analiz i sprawozdań dotyczących realizacji przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;
  – permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – możliwość poruszania się po budynku, w którym znajdują się windy/podjazdy;
  – praca na szóstym piętrze w pokoju, który nie jest klimatyzowany;
  – toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku;
  – narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;
  – praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe z zakresu nauk technicznych;
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowisku związanym z prowadzeniem postępowań administracyjnych;
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustaw:Prawo telekomunikacyjne, Kodeks postępowania administracyjnego, o zarządzaniu kryzysowym,o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wraz z aktami wykonawczymi dotyczącymi planowania i realizacji zadań obronnych przez cywilne instytucje państwowe;
  • wiedza z zakresu budowy i eksploatacji systemów urządzeń telekomunikacyjnych;
  • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce;
  • posiadanie kompetencji w zakresie: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowisku związanym z prowadzeniem postępowań administracyjnych.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  11-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Komunikacji Elektronicznej
  Biuro Administracji i Kadr
  ul. M. Kasprzaka 18/20
  01-211 Warszawa
  z dopiskiem „Główny specjalista – DBT/WSO/3”

Inne informacje:


  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do udziału w naborze.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane.
  W razie złożenia dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę nadania
  w placówce pocztowej.
  Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata zostaną zniszczone.
  Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:
  – sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
  – test wiedzy;
  – test kompetencyjny;
  – rozmowa kwalifikacyjna.
  Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 283 oraz pod adresem poczty elektronicznej rekrutacja@uke.gov.pl.