Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw analiz zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym
 • w Stanowisku ds. Analiz i Standardów Zarządzania Bezpieczeństwem w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  02-247 Warszawa, ul. Marcina Flisa 2

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk
 • siedziba Delegatury Północno-Zachodniej Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Gdańsku,
  ul. Chmielna 26, 80-748 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw dotyczących gromadzenia, analizy, oceny i rozpowszechniania wybranych informacji w zakresie bezpieczeństwa lotniczego;
 • analiza trendów i ocena stanu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym poprzez prowadzenie analiz ryzyka również w ramach systemu zbierania i przetwarzania danych dotyczących bezpieczeństwa – we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu na potrzeby Krajowego Programu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym;
 • ocena wpływu istniejących i proponowanych regulacji krajowych, europejskich i międzynarodowych na kwestie związane z zarządzaniem bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym;
 • prowadzenie spraw z zakresu Just Culture i podnoszenia świadomości w ramach Krajowego Programu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym – w tym współorganizowanie szkoleń, warsztatów i seminariów oraz przygotowywanie materiałów z zakresu zarządzania bezpieczeństwem;
 • współpraca z innymi nadzorami lotniczymi, EUROCONTROL, EASA i ICAO w zakresie spraw dotyczących zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym oraz dotyczących Krajowego Programu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym;
 • opracowywanie i opiniowanie projektów oraz analiza aktów prawnych związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym oraz Krajowym Programem Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym jako narzędzia kreowania polityki bezpieczeństwa kraju – w tym przygotowywanie analiz wpływu regulacji oraz przygotowywanie nowych procedur wewnętrznych w ULC;
 • opracowywanie rocznego sprawozdania o stanie bezpieczeństwa w części odnoszącej się do zadań realiz. przez ULC, a zawierającego zanonimizowane informacje w postaci zbiorczej o wybranych rodzajach zdarzeń i innych informacji zw. z bezpieczeństwem zgłoszonych za pośrednictwem krajowego obowiązk. i dobrowoln. syst. zgłaszania zdarzeń, a także identyfikowane trendy oraz podjęte działania.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe;
  – praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
  – permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek siedziby Delegatury Północno – Zachodniej Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Gdańsku oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  – narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe lotnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w lotnictwie cywilnym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • przeszkolenie z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym;
  • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej;
  • bardzo dobra znajomość krajowych i międzynarodowych przepisów lotniczych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem lotniczym;
  • dobra znajomość ustawy – Prawo Lotnicze;
  • znajomość j. angielskiego na poziomie bardzo dobrym;
  • zorientowanie na osiąganie celów; rzetelność i terminowość; doskonalenie zawodowe; skuteczna komunikacja;
  • umiejętności analityczne; samodzielność i inicjatywa; umiejętność argumentowania.

wymagania dodatkowe

 • ukończone studia podyplomowe z zakresu przepisów prawa lotniczego;
 • znajomość technik statystycznych;
 • co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze bezpieczeństwa lotniczego;
 • znajomość innego języka unii europejskiej na poziomie bardzo dobrym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych lub oświadczenie w tym zakresie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Termin składania dokumentów:

  05-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Lotnictwa Cywilnego, Punkt Obsługi Klienta
  ul. Marcina Flisa 2; 02-247 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym: „Oferta pracy LBB-3/2-42/2015”

Inne informacje:

  Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Kandydatki/kandydaci zakwalifikowane/i zostaną powiadomieni o terminach dalszych etapów rekrutacji.
  Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: merytoryczne: tel. kom. 792877792 , formalne: 22 520 74 00.