Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw standaryzacji ICAO
 • w Wydziale Standaryzacji w Biurze Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Lotnictwa Cywilnego, 02-247 Warszawa, ul. Marcina Flisa 2

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pełnienie funkcji Krajowego Koordynatora ds. ciągłego monitorowania bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym (NCMC), w celu zapewnienia poprawnej organizacji i przebiegu czynności audytowych USOAP CMA i współpracy z audytorami ICAO oraz wykazania zgodności regulacji krajowych z wymaganiami stawianymi przez organizacje międzynarodowe,
 • aktualizacja bazy danych EASA prowadzonej w związku z ciągłym monitorowaniem bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym (EASA CMA – SIS) w celu wspierania Krajowego Koordynatora ds. Standaryzacji (NSC),
 • realizacja zadań związanych z określaniem zagrożeń wynikających z systemu ICAO opartego na ciągłym monitorowaniu (CMA),
 • opracowywanie projektów i aktualizacja procedur i zasad współpracy Urzędu z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy między komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w celu zapewnienia realizacji przyjętych zobowiązań międzynar. i unijnych, standaryzacji realiz. procesów w zakresie zarządz. bezpieczeństwem oraz zachow. zgodności z przepisami prawa,
 • monitorowanie i standaryzacja, we współpracy z Departamentem Żeglugi Powietrznej, procesu stosowania wymagań EASA oraz inicjowanie działań mających na celu zapewnienie zgodności regulacji krajowych z prawem UE, wydawanie opinii dotyczących zgodności sposobu wykonywania przepisów UE z krajowym porządkiem prawnym, współudział w koord. działań w ramach inspekcji standaryzacyjnych EASA,
 • opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących nadzoru i zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym – w szczególności w zakresie nowelizacji ustawy Prawo lotnicze oraz aktów wykonawczych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -permanentna obsługa klientów zewnętrznych,
  – krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
  – praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godziny dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub stosunki międzynarodowe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze lotnictwa cywilnego albo w obszarze współpracy międzynarodowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
  • komunikatywna znajomość jednego z języków roboczych UE lub oficjalnych języków ICAO,
  • bardzo dobra znajomość krajowych i międzynarodowych przepisów lotniczych w zakresie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego,
  • bardzo dobra znajomość instytucjonalnego prawa UE oraz krajowego,
  • wiedza na temat funkcjonowania podmiotów i organizacji międzynarodowych z zakresu lotnictwa cywilnego,
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
  • rzetelność i terminowość, doskonalenie zawodowe, zorientowanie na osiąganie celów, skuteczna komunikacja,
  • umiejętności analityczne, samodzielność i inicjatywa, umiejętność współpracy, umiejętność argumentowania.

wymagania dodatkowe

 • ukończone studia podyplomowe z zakresu prawa UE lub z zakresu lotnictwa lub administracji publicznej,
 • znajomość jednego z języków roboczych UE lub oficjalnych języków ICAO na poziomie bardzo dobrym,
 • przeszkolenie w zakresie technik audytowania,
 • szkolenie w zakresie obowiązków krajowej władzy nadzorującej w świetle przepisów unijnych i międzynarodowych,
 • szkolenie z zakresu systemu zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym,
 • szkolenie w zakresie zasad funkcjonowania systemów bazodanowych,
 • ogólna znajomość procedur związanych z badaniem zdarzeń lotniczych,
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych lub oświadczenie w tym zakresie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Termin składania dokumentów:

  26-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Lotnictwa Cywilnego, Punkt Obsługi Klienta
  ul. Marcina Flisa 2; 02-247 Warszawa
  Z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym: „Oferta pracy LBB-2/2b-47/2015”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminach dalszych etapów rekrutacji.
  Oferty otrzymane po terminie (liczy się data stempla pocztowego) i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane. Oferty kandydatek/kandydatów nie będą zwracane, natomiast 3 miesiące po zakończeniu procedury naboru oferty osób nie zatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: merytoryczne: 22 5207218, formalne: 22 5207400.