Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw obsługi prawnej systemu wsparcia w obszarze odnawialnych źródeł energii
 • w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ­koordynowanie i bezpośrednie przygotowywanie projektów opinii prawnych, wyjaśnień, informacji dotyczących stosowania i interpretacji prawa,
 • ­uczestniczenie w realizacji zadań związanych z zastępstwem procesowym w tym reprezentuje Prezesa URE w postępowaniach przed sądami powszechnymi
 • ­uczestniczenie w przygotowywaniu propozycji rozstrzygnięć na potrzeby postępowań, w tym administracyjnych prowadzonych przez inne komórki organizacyjne URE,
 • ­przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych,
 • ­uczestniczenie w upowszechnianiu wśród pracowników Urzędu znajomości aktów prawnych mających istotne znaczenie dla funkcjonowania Urzędu i ich interpretacji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, częste reprezentowanie Urzędu na zewnątrz, zagrożenie korupcją.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
  Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na II, IV i V piętrze budynku

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie: powyżej 3 lat doświadczenia w obszarze energetycznym lub obszarze postępowań administracyjnych lub w obszarze obsługi prawnej

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • ­bardzo dobra znajomość ustawy o odnawialnych źródłach energii,
  • ­bardzo dobra znajomość prawa energetycznego w zakresie obszaru wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii,
  • ­bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z udzielaniem pomocy publicznej w obszarze wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii,
  • ­znajomość orzecznictwa z zakresu prawa energetycznego z uwzględnieniem aktualnych obszarów systemów wsparcia dla źródeł odnawialnych,
  • ­bardzo dobra znajomość prawa gospodarczego, cywilnego, administracyjnego (materialnego i proceduralnego),
  • ­dobra znajomość zasad techniki prawodawczej na potrzeby legislacji wewnętrznej,
  • ­dobra znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego (poziom B1),
  • ­umiejętność argumentowania,
  • ­umiejętność pracy w zespole,
  • ­umiejętność rozwiązywania problemów,
  • ­umiejętność pracy z trudnym klientem,
  • ­umiejętność obsługi pakietu MS Office,

wymagania dodatkowe

 • ­rozpoczęta lub ukończona aplikacja legislacyjna lub rozpoczęta lub ukończona aplikacja radcowska lub adwokacka,
 • ­uprawnienia radcy prawnego lub adwokata,
 • ­dobra znajomość specyfiki obszaru wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii,
 • ­bardzo dobra znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego (poziom B2),
 • ­doświadczenie zawodowe w obszarze legislacji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • ­kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • ­kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin składania dokumentów:

  28-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Regulacji Energetyki
  Biuro Dyrektora Generalnego – Wydział Kadr i Szkoleń
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  z dopiskiem: ”DPR – główny specjalista/OZE”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Druki oświadczeń dostępne są na stronie BIP URE.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Aplikacje prosimy składać bezpośrednio w kancelarii URE bądź przesyłać pocztą.
  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
  Zachęcamy osoby niepełnosprawne do wzięcia udziału w naborze.

  W ofercie należy podać adres e-mail i nr telefonu. Kandydaci zakwalifikowani będą informowani e-mailem lub telefoniczne o terminie kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

  Planowane techniki i metody naboru:
  – weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  – test wiedzy,
  – zadanie symulacyjne,
  – wywiad strukturalizowany.

  Do zadania symulacyjnego i wywiadu strukturalizowanego zostanie dopuszczonych nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, którzy uzyskają co najmniej 60% punktów z testu wiedzy.

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.
  W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.


  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 487 56 77.