Zakład Emerytalno-Rentowy MSW w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • główny specjalista
 • do spraw legislacji i rozwoju organizacji
 • w Wydziale Organizacyjnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Pawińskiego 17/21
  02-106 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie pracy na stanowiskach ds. legislacji i rozwoju organizacji
 • opiniowanie projektów aktów prawnych, w celu zgłoszenia uwag z zakresu właściwości Zakładu, w ramach uzgodnień wewnętrznych
 • opracowywanie i opiniowanie projektów regulacji wewnętrznych, projektów umów oraz spraw trudnych realizowanych w ramach zadań Wydziału
 • przygotowywanie propozycji rozwiązań i zmian do projektów aktów prawnych z zakresu właściwości Zakładu oraz koordynacja wewnętrznego procesu uzgadniania
 • sprawowanie nadzoru nad zachowaniem spójności rozwiązań organizacyjnych w regulacjach wewnętrznych
 • monitorowanie i analizowanie zmian w przepisach emerytalno-rentowych dotyczących merytorycznej działalności Zakładu

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1) praca biurowa,
  2) wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej,
  3) praca przy komputerze powyżej 4 godzin,
  4) użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka,
  5) oświetlenie naturalne i sztuczne,
  6) wejście do budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • W budynku znajdują się dwie windy. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, natomiast miejsce pracy znajduje się na czwartym piętrze. Praca wymaga od pracownika przemieszczania się pomiędzy piętrami w celu realizacji powierzonych zadań.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z wydawaniem opinii prawych lub wykonywaniem prac legislacyjnych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność interpretacji przepisów prawnych
  • umiejętność swobodnego formułowania wypowiedzi na piśmie
  • umiejętność organizowania pracy własnej i zespołu
  • bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, zamówień publicznych oraz ochrony danych osobowych
  • bardzo dobra znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz przepisów do niej wykonawczych
  • bardzo dobra znajomość przepisów kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego

wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe o kierunku legislacja lub prawo pracy
 • 3 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli „tajne”
 • zdolność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
 • umiejętność negocjacji
 • umiejętność obsługi systemu informacji prawnej LEX,
 • znajomość zasad techniki prawodawczej
 • znajomość przepisów o zaopatrzeniu emerytalno-rentowym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań i dodatkowych

Termin składania dokumentów:

  20-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Zakład Emerytalno-Rentowy MSW
  Pawińskiego 17/21
  02-106, Warszawa

Inne informacje:

  Na kopercie oraz w liście motywacyjnym należy zamieścić nr ogłoszenia z BIP KPRM.


  Wymagane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie BIP ZER w zakładce Praca w ZER MSW > Dokumenty do pobrania (http://www.zer.bip.msw.gov.pl/portal/zer/1043/5123/Oswiadczenie_kandydata.html ). Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

  Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „Wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

  Za dokumenty złożone w terminie, uważa się dokumenty nadane w urzędzie pocztowym najpóźniej w ostatnim wskazanym w ogłoszeniu dniu (decyduje data stempla pocztowego).

  Odrzucone dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjne zniszczone.

  Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu weryfikacji zostaną powiadomieni mailowo.

  Zachęcamy osoby z niepełnosprawnością do przesyłania swoich dokumentów aplikacyjnych (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Techniki i metody naboru:
  – weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  – test wiedzy oraz wykonanie zadania praktycznego,
  – rozmowa kwalifikacyjna.