Izba Celna w Łodzi

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • informatyk
 • do spraw ds. bieżącej administracji systemami
 • w Wydziale Administratorów Ogólnopolskich Systemów Informatycznych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Celna w Łodzi
  ul. Lodowa 97, 93-232 Łódź

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź
 • Izba Celna w Łodzi
  ul. Karolewska 41, Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administracja oraz monitorowanie funkcjonowania obsługiwanych europejskich systemów informatycznych,
 • udzielanie użytkownikom systemów celnych podstawowego wsparcia technicznego i merytorycznego,
 • analiza procesów biznesowych obsługiwanych przez systemy informatyczne,
 • translacja procesów biznesowych na sekwencje komunikatów lub zdarzeń występujących w systemach informatycznych,
 • współpraca z pionem merytorycznym Służby Celnej w celu rozwiązywania problemów zgłaszanych przez podmioty gospodarcze oraz pracowników Służby Celnej,
 • realizacja procedur wynikających z umów serwisowych,
 • praca w systemie ciągłym, dwu-zmianowym ( 12 godzin )

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
  – narzędzia pracy: komputer stacjonarny oraz sprzęt biurowy,
  – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – pomieszczenie biurowe w budynku 4 kondygnacyjnym bez windy,
  – brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku i pomieszczeń na parterze,
  – brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe z zakresu informatyki
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • doświadczenie w obsłudze rozproszonego oprogramowania aplikacyjnego dedykowanego dla konkretnego zastosowania biznesowego,
  • podstawowa wiedza i doświadczenie w administrowaniu systemem operacyjnym klasy LINUX i Windows,
  • znajomość języka SQL,
  • znajomość technologii XML,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającycm biegłe czytanie dokumentacji technicznej,
  • samodzielność w realizacji zadań, umiejętności wyszukiwania informacji, podejmowania decyzji i proponowania sposobó i metod pracy.

wymagania dodatkowe

 • znajomość zarządzania bazami danych Oracle, PostgreSQL.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  23-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Celna
  Lodowa 97
  93-232 Łódź
  Kancelaria Izby Celnej w Łodzi

Inne informacje:

  Zachęcamy osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności , umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku, na które odbywa się rekrutacja do wzięcia udziału w postępowaniu.