Izba Celna w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • informatyk
 • w Wydziale Informatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Celna w Poznaniu
  ul. Krańcowa 28
  61-037 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań i teren woj. wielkopolskiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań utrzymaniowych w ramach II linii wsparcia systemu
 • realizacja zadań deweloperskich przy współpracy z zewnętrznym dostawcą systemu

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -miejsce pracy również poza stałym miejscem (głównie w czasie testów sytemu oraz w czasie szkoleń);
  -praca również poza godzinami urzędowania (usuwanie awarii,planowane prace konserwacyjne lub rozwojowe)

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – charakter pracy biurowej – praca przy komputerze

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o profilu informatycznym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie
  • korzystanie z pełni praw publicznych
  • nieposzlakowana opinia
  • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie oraz za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie
  • umiejętność instalacji nowych wersji systemu dostarczanych np.przez zewnętrznego dostawcę
  • umiejętność administrowania platformą aplikacji Tomcat- monitorowanie poprawności działania, analiza logów pod kątem bezpieczeństwa, optymalizacja wydajności poprzez zmiany konfiguracji, proponowanie zmian
  • umiejętność weryfikacji kodu źródłowego systemu poprzez skompilowanie systemu ze źródeł
  • umiejętność dodawania nowych funkcjonalności w systemie lub modyfikacje istniejących poprzez niewielkie zmiany w kodzie źródłowym
  • umiejętność dodawania webserwisów do systemu lub modyfikacja istniejących
  • umiejętność debugowania aplikacji systemu poprzez zmiany w kodzie źródłowym
  • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym obsługę zgłoszeń serwisowych oraz korzystanie z dokumentacji technicznej

wymagania dodatkowe

 • ponad 2 letnie doświadczenie w rozwoju/wdrażaniu/utrzymaniu systemów obiegu dokumentów
 • podstawowa znajomość technologii/narzędzi: Java, Eclipse, Maven, Hibernate (umiejętność kompilowania sytemu i tworzenia paczek instalacyjnych, np.jar)
 • znajomość relacyjnych baz danych i języka SQL
 • umiejętność administrowania kontenerem aplikacji webowych Tomcat
 • zdolności analityczne
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • asertywność
 • odporność na stres

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia
 • kopia dowodu osobistego lub dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  04-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Celna w Poznaniu
  Krańcowa 28
  61-037 Poznań
  lub osobiście w kancelarii jawnej Izby Celnej w Poznaniu
  z dopiskiem:”Oferta dotycząca nr sprawy:390000-IKAW.110.55.2015″

Inne informacje:

  Izba Celna zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi, na podstawie analizy złożonych dokumentów, osobami. Podania, które nie spełniają wymogów formalnych, określonych w ogłoszeniu, lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Pozostałe oferty nie będą zwracane. Wszystkim osobom, które złożą swoje aplikacje, dziękujemy za okazane zainteresowanie.Dane dotyczące zakwalifikowania do kolejnych etapów naboru będą zamieszczane wyłącznie na stronie internetowej Izby Celnej w Poznaniu(BIP) i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Izby.