Izba Celna w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • informatyk
 • w Wydziale Informatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Krańcowa 28
  61-037 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań i teren woj. wielkopolskiego
 • Oddział Celny w Nowym Tomyślu
  ul. Celna 1
  64-300 Nowy Tomyśl

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie całodobowego dyżuru nad poprawnym funkcjonowaniem systemów informatycznych obsługiwanych w Służbie Celnej
 • nadzór nad prawidłową pracą i bezpieczeństwem urzadzeń w serwerowni Izby Celnej oraz agregatu prądotwórczego
 • nadzorowanie poprawności pracy sieci WAN
 • nadzór nad prawidłowością wykonywania backupów baz danych
 • wykonywanie planowych działań serwisowych w stosunku do nadzorowanych systemów informatycznych
 • obsługa błędów nadzorowanych systemów informatycznych w II linii wsparcia
 • współpraca z administratorami nadzorowanych systemów informatycznych
 • wsparcie dla dedykowanych Wydziałów w zakresie nocnej obsługi wniosków

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 12 godzinne dyżury w systemie pracy zmianowej, pełnione również w godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • charakter pracy biurowej – praca przy komputerze;
  m-ce pełnienia dyżuru informatycznego: siedziba IC w Poznaniu lub OC w Nowym Tomyślu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie o profilu informatycznym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie
  • korzystanie z pełni praw publicznych
  • nieposzlakowana opinia
  • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie oraz za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie
  • znajomość obsługi pakietu Office, szczególnie funkcje programu Excel (sumowanie, grupowanie, funkcje matematyczne)
  • wiedza na temat sieci komputerowych (zastosowanie urządzeń sieciowych typu switch, router)
  • podstawy języka zapytań SQL (SELECT, INSERT, UPDATE,DELETE)
  • podstawowa wiedza o funkcjonowaniu serwerów: Windows 2003, Windows 2008, Windows 2013
  • znajomość języka angielskiego – umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną

wymagania dodatkowe

 • mile widziany staż na podobnym stanowisku pracy
 • zdolności analityczne
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • asertywność
 • odporność na stres

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia
 • kopia dowodu osobistego lub dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  04-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Celna w Poznaniu
  Krańcowa 28
  61-037 Poznań z dopiskiem:”Oferta dot. nr sprawy: 390000-IKAW.110.54.2015″ lub osobiście w kancelarii jawnej Izby Celnej w Poznaniu.

Inne informacje:

  Izba Celna zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi, na podstawie analizy złożonych dokumentów, osobami. Podania, które nie spełniają wymogów formalnych, określonych w ogłoszeniu, lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Pozostałe oferty nie będą zwracane. Wszystkim osobom, które złożą swoje aplikacje, dziękujemy za okazane zainteresowanie.