Izba Celna w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • informatyk
 • do Wydziału Informatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Celna w Warszawie
  ul. Erazma Ciołka 14A
  01-443 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Administrowanie systemem informatycznym, mających krytyczne znaczenie w zakresie funkcjonowania izby celnej i podległych urzędów celnych.
 • Administrowanie systemem informatycznym – o niskim poziomie trudności i złożoności.
 • Administrowanie systemem informatycznym, nie mającym krytycznego znaczenia w zakresie funkcjonowania izby celnej i podległych urzędów celnych – o wysokim poziomie trudności i złożoności
 • Prowadzenie spraw z zakresu planowania i wykonywania inwestycji dotyczących przejść granicznych w porozumieniu z wojewodą oraz innymi instytucjami, ich modernizacji w zakresie elektronicznych systemów ochrony obiektów i teletechniki
 • Projektowanie, budowanie systemów informatycznych.
 • Administrowanie, zarządzanie i konfiguracja siecią łączności telefonicznej stacjonarnej oraz łączności radiokomunikacyjnej w izbie celnej i urzędach celnych.
 • Prowadzenie szkoleń w zakresie właściwości rzeczowej komórki na rzecz innych komórek organizacyjnych/podmiotów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • a) praca pod presją czasu,
  b) praca przy komputerze powyżej 4 godzin,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • a) Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych:
  podjazd dla osób niepełnosprawnych,
  wejście do budynku, szerokości drzwi oraz ciągi komunikacyjne, umożliwiają poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich,
  windy oraz łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  b) stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • korzystanie z pełni praw publicznych,
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  • nieposzlakowana opinia
  • znajomość zagadnień integracji i implementacji systemów informatycznych
  • znajomość konfiguracji sieci i urządzeń pod kątem utrzymania i rozwoju sieci VoIP,
  • praktyczna znajomość administracji systemami zarządzania bazami danych (MS SQL, PostgreSQL, MySQL),
  • praktyczna znajomość systemu Linux na poziomie administracyjnym,
  • praktyczna znajomość języka SQL (bazy danych typu MS SQL, PostgreSQL, MySQL), technologii XML i UML oraz środowiska MS Access
  • praktyczna znajomość systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows oraz zagadnień związanych z Active Directory.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe: profil informatyczny,
 • znajomość języków programowania: PHP lub Python oraz XHTML, CSS i Javascript.
 • doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku w oprogramowaniu aplikacji webowych z wykorzystaniem baz danych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • wypełniony kwestionariusz osobowy.
 • dokument stwierdzający wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  24-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesyłać na adres:

  Izba Celna w Warszawie
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Erazma Ciołka 14A
  01-443 Warszawa

Inne informacje:

  Uwagi:
  1. Kwestionariusz osobowy i wzory oświadczeń są do pobrania w siedzibie Izby Celnej w Warszawie ul. Erazma Ciołka 14 A lub ze strony internetowej – www.warszawa.scelna.gov.pl.
  2. Zasady trybu i naboru kandydatów do przyjęcia w Służbie Celnej znajdują się na stronie internetowej – www.warszawa.scelna.gov.pl.
  3. W przypadku osobistego składania ofert należy je złożyć w Izbie Celnej w Warszawie w Punkcie Obsługi Klienta, ul. Erazma Ciołka 14 A.
  4. Informacje dotyczące wyników naboru zostaną umieszczone na powyższej stronie internetowej.
  5. Sprawdzeniu testem wiedzy będą podlegały zagadnienia z zakresu:
  a) znajomości zagadnień integracji i implementacji systemów informatycznych,
  b) znajomości konfiguracji sieci i urządzeń pod kątem utrzymania i rozwoju sieci VoIP,
  c) praktycznej znajomości administracji systemami zarządzania bazami danych (MS SQL, PostgreSQL, MySQL),
  d) praktycznej znajomości systemu Linux na poziomie administracyjnym,
  e) praktycznej znajomości języka SQL (bazy danych typu MS SQL, PostgreSQL, MySQL), technologii XML i UML oraz środowiska MS Access,
  f) praktycznej znajomości systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows oraz zagadnień związanych z Active Directory.

  Jednocześnie informujemy, że:
  1. Nie będą rozpatrywane oferty, jeżeli:
  wpłynęły po terminie,
  nie spełniają wymogów określonych w ogłoszeniu (w tym: min. list motywacyjny nie będzie zawierał numeru ogłoszenia oraz kandydat nie wskaże w nim jednoznacznie nazwy komórki organizacyjnej i stanowiska pracy),
  są niekompletne,
  zawierają niewłaściwy lub błędnie wypełniony kwestionariusz osobowy,
  nie zostały podpisane przez kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Izbie Celnej w Warszawie.
  2. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
  3. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy.