Izba Skarbowa w Bydgoszczy

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • informatyk
 • w Pierwszym Samodzielnym Referacie Informatyki w Izbie Skarbowej w Bydgoszczy

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul. Dr E.Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz
 • ul. Tadeusza Rejtana 5

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie nadzoru nad wdrażaniem oraz eksploatacją aplikacji podatkowych i centralnych systemów informatycznych, w szczególności rozwiązywanie zgłaszanych problemów i prowadzenie konsultacji merytorycznych dla użytkowników systemów informatycznych,
 • przygotowywanie materiałów szkoleniowych i prowadzenie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz eksploatowanych w Izbie Skarbowej oraz urzędach skarbowych aplikacji podatkowych i centralnych systemów informatycznych,
 • projektowanie, wdrażanie oraz utrzymywanie zabezpieczenia danych i systemów teleinformatycznych, w szczególności opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji bezpieczeństwa, prowadzenie okresowe przeglądu stacji roboczych pod kątem realizacji procedur i instrukcji, określonych w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
 • prowadzenie analizy ryzyka w obszarze IT oraz opracowywanie planu postępowania z ryzykiem powyżej poziomu akceptowalnego,
 • tworzenie bazy wiedzy dla użytkowników narzędzi komputerowych, w szczególności opracowywanie i publikowanie materiałów w ramach serwisów intranetowych w zakresie bezpieczeństwa IT oraz dotyczące eksploatowanych systemów informatycznych,
 • współpraca z Ministerstwem Finansow w zakresie szkoleń i sprawozdawczości,
 • prowadzenie prac projektowo-programistycznych i testów na rzecz informatyzacji resortu, tworzenie skryptów SQL i innych narzędzi programowych na potrzeby sprawozdawczości MF/IS/US/UKS i innych organów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca wymagająca ciągłego samokształcenia i bieżącego śledzenia zmian legislacyjnych,
  – dla większości problemów istnieją procedury, które należy umiejętnie interpretować i łączyć,
  – praca pod presją czasu

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie,
  – budynek z windą, częściowo przystosowany architektonicznie do poruszania się osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ogólne o profilu informatycznym lub pokrewnym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • jezyk angielski na poziomie komunikatywnym, pozwalajacy na swobodne korzystanie z dokumentacji,
  • znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym,
  • umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
  • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i tworzenia koncepcji realizacji zadania

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe informatyczne lub pokrewne (matematyka, fizyka, telekomunikacja, elektronika, elektrotechnika itp.) lub uzupełnione studiami podyplomowymi w tym zakresie
 • znajomość zagadnień związanych z audytem informatycznym,
 • znajomość systemów informatycznych eksploatowanych w Izbie Skarbowej oraz urzędach skarbowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata

Termin składania dokumentów:

  24-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Dr.E.Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz
  z dopiskiem „oferta pracy IS-IF 1”

Inne informacje:

  Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty zawarte w ofercie pracy, w szczególności oświadczenia powinny być opatrzone data i własnoręcznym podpisem. Wzory oświadczeń dostępne na stronie www.bydgoszcz.apodatkowa.gov.pl (zakładka:ogłoszenia- nabór)
  Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 2 623,38 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,400.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 52 58 56 164 lub pisząc na adres e-mail: nabory@kp.mofnet.gov.pl