Izba Skarbowa w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • informatyk
 • do spraw wsparcia informatycznego
 • w Trzecim Oddziale Informatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Długa 75/76
  80-831 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk
 • Urząd Skarbowy w Wejherowie
  ul. Sobieskiego 346
  84-200 Wejherowo

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną jednostki oraz administrowanie serwerami,
 • obsługiwanie zgłoszeń i usuwanie awarii sprzętowych i programowych lokalnego systemu informatycznego,
 • przygotowywanie stanowisk informatycznych, nadzorowanie i dokonywanie przeglądu stacji roboczych,
 • prowadzenie instruktażu, szkoleń stanowiskowych oraz wspieranie użytkownika infrastruktury informatycznej jednostki w zakresie obsługi sprzętu i aplikacji,
 • realizowanie polityki zarządzania kopiami bezpieczeństwa,
 • zarządzanie systemem informatycznym jednostki w ramach pełnienia obowiązków Zastępcy Administratora Systemu Informatycznego,
 • przygotowywanie danych niezbędnych do opracowywanych okresowych i doraźnych sprawozdań, informacji i analiz na potrzeby Izby Skarbowej i Ministerstwa Finansów, w tym pobrań do hurtowni danych,
 • praca we wskazanych zespołach kompetencyjnych, udział w testach i odbiorach rozwiązań IT realizowanych regionalnie i centralnie.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa w siedzibie urzędu,
  wymagana sprawność manualna i ruchowa.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • na parterze obiektu znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych,
  budynek wyposażony jest w windę,
  ciągi komunikacyjne w budynku są szerokie, umożliwiające poruszanie się np. wózkiem inwalidzkim.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie o profilu informatycznym lub pokrewnym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na korzystanie z dokumentacji technicznej,
  • znajomość zasad budowy i konfigurowania infrastruktury teleinformatycznej,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • umiejętność jasnego, precyzyjnego i zwięzłego przekazywania  informacji.

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze IT,
 • wykształcenie wyższe o profilu informatycznym lub pokrewne (matematyka, fizyka, telekomunikacja, elektronika, elektrotechnika itp.) bądź uzupełnione studiami podyplomowymi w tym zakresie,
 • znajomość relacyjnych baz danych,
 • umiejętność diagnozowania oraz usunięcia prostych awarii sprzętu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Termin składania dokumentów:

  09-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Długa 75/76
  80-831 Gdańsk

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze ok. 3.000 zł
  Należy podać numer ogłoszenia.
  Oferty niespełniające wymagań formalnych lub otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  Wymagane dokumenty, w szczególności oświadczenia winne być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata.
  Postępowanie rekrutacyjne zostanie przeprowadzone w 3 etapach:
  I – ocena złożonych dokumentów,
  II – sprawdzian wiedzy i umiejętności,
  III – rozmowa kwalifikacyjna
  Kandydaci zakwalifikowani do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni o miejscu i terminie kolejnych etapów rekrutacji.
  Oferty kandydatów, którzy nie zostali wybrani do zatrudnienia podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 300-23-09.