Izba Skarbowa w Krakowie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • informatyk
 • w Drugim Wydziale Informatyki w Izbie Skarbowej w Krakowie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 4

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Krakowie
  ul. Wiślna 7
  31-007 Kraków


Miejsce wykonywania pracy:

 • Kraków
 • Izba Skarbowa w Krakowie
  ul. Wiślna 7
  31-007 Kraków/
  ul. Grodzka 65
  31-001 Kraków/
  ul. Krowoderskich Zuchów 2
  31-272 Kraków/
  ul. Matki Boskiej Bolesnej 9
  34-600 Limanowa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administrowanie infrastrukturą informatyczną, w tym zarządzanie siecią LAN, zarządzanie urządzeniami wejścia/wyjścia,(urządzenia drukujące skanujące), wykonywanie napraw, konserwacji i modernizacji sprzętu informatycznego, opiniowanie zasadności przekazywania do serwisu, sporządzanie opisów przedmiotu zamówienia na potrzeby prowadzonych postępowań przetargowych,
 • administrowanie używanymi w jednostce systemami informatycznymi i aplikacjami, w tym: wykonywanie instalacji nowych wersji systemu i aplikacji, obsługa wniosków o założenie kont, nadanie, modyfikacje lub odbiór uprawnień użytkownikom, wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych zgromadzonych w systemach informatycznych jednostki oraz zapewnienie ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem,
 • rejestracja, analiza uwag użytkowników aplikacji, rozwiązywanie zgłaszanych problemów w ramach aplikacji Regionalnej Pomocy Informatycznej, w tym: przygotowanie stanowisk informatycznych, nadzór i przegląd stacji roboczych, instruktaż, szkolenie stanowiskowe oraz wsparcie użytkownika infrastruktury informatycznej jednostki w zakresie obsługi sprzętu i aplikacji,
 • realizacja obowiązującej polityki systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz nadzór nad ochroną zasobów informatycznych (bazy sprzętowej i programowej),
 • realizacja zadań wdrożeniowych w jedostce w zakresie centralnych i regionalnych rozwiązań informatycznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa, siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji, praca związana z przemieszczaniem sprzętu biurowego,
  – praca związana z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, wymagająca szczególnej koncentracji, dokładności,
  – obsługa innych urządzeń biurowych,
  – praca wykonywana pod presją czasu. • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Wejście do budynku przy ul. Wiślnej, przy ul. Grodzkiej z poziomu zerowego, dostępna winda. Przed budynkiem w Limanowej oraz przy ul. Krowoderskich Zuchów znajduje się podjazd umożliwiający osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku.
  Na stanowisku występuje oświetlenie sztuczne, sufitowe górne oraz naturalne dzienne – okna.
  Narzędzia pracy: komputer, drukarka, telefon, kserokopiarka, niszczarka, itp.


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość budowy sprzętu komputerowego i serwerowego,
  • znajomość systemów operacyjnych Windows, Windows Server oraz Linux,
  • znajomość Active Directory,
  • znajomość aplikacji biurowych,
  • znajomość obsługi sprzętu sieciowego i znajomość protokołu TCP/IP,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne,
 • co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obsłudze informatycznej użytkowników,
 • umiejętność administrowania bazami danych: MSSQL, Oracle, Firebird, Postgres, w tym znajomość SQL,
 • umiejętność administrowania aplikacjami Web, opartymi na PHP, ASP.NET,
 • ukończone szkolenia informatyczne z zakresu produktów Microsoft: Windows Serwer i Active Directory.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe w zakresie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i ukończonych szkoleń informatycznych z zakresu produktów Microsoft: Windows Serwer i Active Directory.

Termin składania dokumentów:

  14-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa,
  ul. Wiślna 7,
  31-007 KRAKÓW

  z dopiskiem na kopercie:
  „Izba Skarbowa w Krakowie – nr ogłoszenia 179551”

Inne informacje:

  Oferty składa się za pośrednictwem operatora usług pocztowych lub osobiście: dziennik podawczy parter/pok. 5 lub w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W ofercie należy podać numer ogłoszenia.
  Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, w tym niekompletne lub wysłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego), nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis i aktualną datę. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o dacie postępowania selekcyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie (prosimy o podanie aktualnych adresów e-mail i numerów telefonów).
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2 800,00 zł.
  Do składania dokumentów zapraszamy również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
  Instrukcja w sprawie naboru pracowników do Izby Skarbowej w Krakowie znajduje się na stronie internetowej Izby Skarbowej pod adresem http://www.iskrakow.krak.pl/staticfiles/instrukcja_w_sprawie_naboru.pdf
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.