Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • informatyk
 • do spraw administrowania systemami informatycznymi
 • w Pierwszym Oddziale Informatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Olsztynie
  Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 59 A
  10-950 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności Administratora Systemu Informatycznego (ASI) w Izbie Skarbowej i wspomaganie administrowania w urzędach skarbowych woj. warmińsko-mazurskiego, prowadzenie dokumentacji związanej z administrowanymi systemami oraz z instalacją nowych wersji oprogramowania i poprawek;
 • administrowanie serwerami, urządzeniami sieciowymi oraz domeną lokalną i resortową,
 • wykonywanie czynności związanych z udzielaniem i odbieraniem użytkownikom dostępu do lokalnych, resortowych i zewnętrznych systemów informatycznych;
 • administracja aplikacjami i systemami informatycznymi eksploatowanymi w Izbie Skarbowej w Olsztynie – m.in. wykonywanie kopii zabezpieczających, instalowanie i modyfikacja oprogramowania;
 • udzielanie wsparcia i pomocy technicznej użytkownikom infrastruktury informatycznej w celu rozwiązywania problemów zgłaszanych przez użytkowników z obsługą sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 • sprawozdawczość i przygotowywanie niestandardowych informacji w zakresie obsługiwanych systemów informatycznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie Izby,
  – praca biurowa przy komputerze,
  – w szczególnych sytuacjach praca wymagająca dyspozycyjności i nietypowych godzin pracy,
  – praca wymagająca współpracy w zespole, komunikowania się z pracownikami Izby oraz szybkości i dokładności w wykonywaniu zadań.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
  – bariery architektoniczne: możliwość poruszania się po budynku, zainstalowana winda, podjazd, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie informatyczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość obsługi i podstaw konfiguracji systemów operacyjnych MS Windows (7, 8);
  • znajomość usług serwerowych opartych o MS Windows Server 2008, 2012 (m.in. AD, DNS, DHCP);
  • znajomość podstawowych zagadnień sieciowych;
  • znajomość podstawowych zagadnień dot. wirtualizacji systemów;
  • samodzielność.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi i konfiguracji systemów operacyjnych Linux (Debian, CentOS, RedHat);
 • umiejętność tworzenia skryptów automatyzujących (bash, Powershell);
 • znajomość środowisk wirtualizacyjnych (VMware, HyperV);
 • umiejętność zarządzania urządzeniami sieci LAN;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji informatycznej;
 • doświadczenie zawodowe w administracji w obszarze informatyki.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydatów określone w wymaganiach niezbędnych i dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  28-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Oferty pracy należy przesyłać na adres:
  Izba Skarbowa w Olsztynie
  Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A
  10-950 Olsztyn
  lub składać do kancelarii Izby Skarbowej w Olsztynie – z dopiskiem „Oferta pracy IF-1”

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub data wynikająca z datownika Izby).
  Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie, miejscu oraz metodach i technikach postępowania selekcyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 5254119

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.