Izba Skarbowa w Olsztynie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • informatyk
 • do spraw do spraw obsługi informatycznej
 • w Drugim Oddziale Informatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Olsztynie
  Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 59 A
  10-950 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pełnienie funkcji Administratora Systemu Informatycznego (ASI) w miejscu świadczenia pracy, a także w pozostałych jednostkach województwa w ramach pełnionych zastępstw;
 • zarządzanie systemem informatycznym jednostki, w tym zarządzanie uprawnieniami, administrowanie zainstalowanym oprogramowaniem, obsługa incydentów naruszenia bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną jednostki, w tym monitorowanie stanu technicznego urządzeń, kierowanie sprzętu do naprawy i likwidacji, prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego, zapewnienie ciągłości pracy i bezpieczeństwa sieci informatycznej (LAN);
 • administrowanie serwerami, w tym wykonywanie kopii bezpieczeństwa, aktualizacja oprogramowania, zarządzanie użytkownikami;
 • przygotowanie stanowisk informatycznych, nadzór i przegląd stacji roboczych;
 • usuwanie awarii sprzętu informatycznego;
 • instruktaż, szkolenie stanowiskowe oraz wsparcie użytkownika infrastruktury teleinformatycznej jednostki w zakresie obsługi sprzętu i aplikacji;
 • zarządzanie urządzeniami wejścia/wyjścia (urządzenia drukujące, skanujące).

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w siedzibie Izby,
  – praca biurowa przy komputerze,
  – w szczególnych sytuacjach praca wymagająca dyspozycyjności i nietypowych godzin pracy,
  – praca wymagająca współpracy w zespole, komunikowania się z pracownikami Izby oraz szybkości i dokładności w wykonywaniu zadań.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
  – bariery architektoniczne: możliwość poruszania się po budynku, zainstalowana winda, podjazd, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie informatyczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość systemów klienckich i serwerowych rodziny Windows i Linux oraz znajomość zagadnień związanych z administrowaniem sieciami lokalnymi;
  • umiejętność czytania dokumentacji technicznych;
  • znajomość pakietów biurowych Microsoft Office i Open Office;
  • umiejętność konfigurowania, diagnozowania i usuwania awarii sprzętu komputerowego i oprogramowania.

wymagania dodatkowe

 • znajomość relacyjnych baz danych;
 • znajomość zagadnień wirtualizacji zasobów;
 • znajomość Active Directory.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydatów określone w wymaganiach niezbędnych i dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  28-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Oferty pracy należy przesyłać na adres:
  Izba Skarbowa w Olsztynie
  Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59A
  10-950 Olsztyn
  lub składać do kancelarii Izby Skarbowej w Olsztynie – z dopiskiem „Oferta pracy IF-2”


Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego lub data wynikająca z datownika Izby).
  Kandydaci, których oferty spełniają wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie, miejscu oraz metodach i technikach postępowania selekcyjnego.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Życiorys, list motywacyjny powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata.
  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Skarbowej, które są dostępne na stronie BIP pod adresem: http://www.olsztyn.apodatkowa.gov.pl/pl/izba-skarbowa-w-olsztynie/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 89 5254119 lub 89 5254115