Izba Skarbowa w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • informatyk
 • do spraw administrowania systemami informatycznymi oraz wsparcia użytkownika
 • w Drugim Oddziale Informatyki IF2

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Trzeci Urząd Skarbowy w Szczecinie,
  ul. Rydla 65, Szczecin
  Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin
 • Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1-2
  70-525 Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • utrzymywanie w ciągłości działania infrastruktury i eksploatowanych systemów informatycznych,
 • udzielanie pomocy informatycznej dla użytkowników końcowych systemów informatycznych w zakresie bazy techniczno – systemowej, informatycznych systemów podatkowych, systemów sieciowych LAN,
 • administrowanie systemami informatycznymi w zakresie baz danych, systemu Windows i Linux, systemów LAN,
 • administrowanie systemami informatycznymi w zakresie systemów podatkowych,
 • nadzorowanie eksploatacji systemów informatycznych w zakresie bazy techniczno – systemowej, baz danych, systemów LAN, systemów operacyjnych, informatycznych systemów podatkowych,
 • współpraca w realizacji projektów teleinformatycznych,
 • rozwijanie systemów informatycznych na potrzeby jednostek administracji skarbowej,
 • wdrażanie usług elektronicznej administracji w zakresie infrastruktury informatycznej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1) kontakty z pracownikami urzędów skarbowych i Ministerstwa Finansów oraz z pracownikami innych instytucji, Urzędu Kontroli Skarbowej, Urzędu Miejskiego/Wojewódzkiego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  2) krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
  3) nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
  4) zagrożenie korupcją oraz naciskami grup przestępczych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1) stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
  2) oświetlenie sztuczne i naturalne,
  3) budynek urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, ale nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie o profilu informatycznym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość środowiska Windows,
  • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem aplikacji bazodanowych i budową infrastruktury informatycznej,
  • znajomość protokołów sieciowych i podstaw działania sieci,
  • umiejętność konfiguracji urządzeń peryferyjnych,
  • znajomość narzędzi administracyjnych i programistycznych,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • komunikatywność,
  • umiejętność argumentowania,
  • umiejętność rozwiązywania problemów.

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie dokumentacji,
 • znajomość środowiska Linux,
 • znajomość systemów informatycznych i specjalistycznych programów komputerowych eksploatowanych w jednostkach administracji skarbowej,
 • umiejętność przekazywania wiedzy,
 • doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku w realizacji wsparcia informatycznego dla użytkowników aplikacji lub systemów informatycznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności kandydata określone w wymaganiach niezbędnych i dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  10-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1-2
  70-525 Szczecin (lub osobiście w kancelarii, pok. 28)
  Prosimy o składanie ofert z dopiskiem: : „Oferta pracy w Izbie Skarbowej w Szczecinie IF2 III US”
  oraz o wskazanie numeru ogłoszenia.

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku wynosi 2.904,45 zł brutto.
  Wyżej wymienione wynagrodzenie nie zawiera kwoty dodatku za wysługę lat.

  Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
  Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania ofert zapraszamy osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać
  pod nr tel. 91-48-03-740