Izba Skarbowa w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • informatyk
 • do spraw administrowania systemami informatycznymi oraz wsparcia użytkownika
 • w Trzecim Oddziale Informatyki IF3

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Szczecinie
  ul. Roosevelta 1-2
  70-525 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Świnoujście
 • Urząd Skarbowy w Świnoujściu,
  ul. Kazimierz Pułaskiego 7,
  Świnoujście

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • utrzymywanie w ciągłości działania infrastruktury i eksploatowanych systemów informatycznych,
 • udzielanie pomocy informatycznej dla użytkowników końcowych systemów informatycznych urzędów skarbowych w zakresie bazy techniczno – systemowej, informatycznych systemów podatkowych, systemów sieciowych LAN,
 • administrowanie systemami informatycznymi urzędów skarbowych w zakresie baz danych, systemu Windows i Linux, systemów LAN,
 • administrowanie systemami informatycznymi urzędów skarbowych w zakresie systemów podatkowych,
 • nadzorowanie eksploatacji systemów informatycznych urzędów skarbowych w zakresie bazy techniczno – systemowej, baz danych, systemów LAN, systemów operacyjnych, informatycznych systemów podatkowych,
 • współpraca w realizacji projektów teleinformatycznych,
 • rozwijanie systemów informatycznych na potrzeby jednostek administracji skarbowej,
 • wdrażanie usług elektronicznej administracji w zakresie infrastruktury informatycznej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1) kontakty zewnętrzne z pracownikami urzędów skarbowych i Ministerstwa Finansów oraz
  z pracownikami innych instytucji, Urzędu Kontroli Skarbowej, Urzędu Miejskiego/Wojewódzkiego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  2) krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
  3) nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
  4) zagrożenie korupcją oraz naciskami grup przestępczych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1) stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe,
  2) oświetlenie sztuczne i naturalne,
  3) możliwość bezpośredniego dostępu wózkiem inwalidzkim do budynku urzędu,
  4) budynek urzędu wyposażony jest w podnośnik oraz windę dla osób niepełnosprawnych, które obsługiwane są w razie konieczności przez wyznaczoną osobę.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie o profilu informatycznym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość środowiska Windows,
  • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem aplikacji bazodanowych i budową infrastruktury informatycznej,
  • znajomość protokołów sieciowych i podstaw działania sieci,
  • umiejętność konfiguracji urządzeń peryferyjnych,
  • znajomość narzędzi administracyjnych i programistycznych,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • komunikatywność,
  • umiejętność argumentowania,
  • umiejętność rozwiązywania problemów.

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie dokumentacji,
 • znajomość środowiska Linux,
 • znajomość systemów informatycznych i specjalistycznych programów komputerowych eksploatowanych w jednostkach administracji skarbowej,
 • umiejętność przekazywania wiedzy,
 • doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku w realizacji wsparcia informatycznego dla użytkowników aplikacji lub systemów informatycznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności kandydata określone w wymaganiach niezbędnych i dodatkowych,

Termin składania dokumentów:

  10-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Roosevelta 1,2
  70-525 Szczecin
  (lub osobiście w kancelarii, pok. 28)
  Prosimy o składanie ofert z dopiskiem: „Oferta pracy w Izbie Skarbowej w Szczecinie – IF3 US Świnoujście” oraz o wskazanie numeru ogłoszenia.

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku wynosi 2.904,45 zł brutto.
  Wyżej wymienione wynagrodzenie nie zawiera kwoty dodatku za wysługę lat.

  Oferty otrzymane po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane. Życiorys, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
  Kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania ofert zapraszamy osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91-48-03-740