Kuratorium Oświaty w Warszawie

 • Mazowiecki Kurator Oświaty
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • informatyk

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Kuratorium Oświaty w Warszawie
  Aleje Jerozolimskie 32
  00-024 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Siedlce
 • Kuratorium Oświaty w Warszawie
  Delegatura w Siedlcach
  ul. Piłsudskiego 38
  08-110 Siedlce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa infrastruktury informatycznej,
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci informatycznej,
 • wykonywanie czynności z zakresu serwisu sprzętu komputerowego,
 • tworzenie i wdrażanie narzędzi informatycznych wspomagających zbieranie danych,
 • obsługa Systemu Informacji Oświatowej,
 • udział w administracji technicznej serwisu internetowego Kuratorium,
 • udział w realizacji polityki bezpieczeństwa informatycznego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie urzędu, praca przy komputerze.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Urząd częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych ( winda), urząd nie jest przystosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie informatyczne lub pokrewne, preferowane wyższe informatyczne lub pokrewne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność serwisowania komputerów stacjonarnych i laptopów PC (diagnostyka uszkodzenia, naprawa),
  • znajomość systemów operacyjnych Windows 7 i nowszych na poziomie administracyjnym,
  • praktyczna znajomość małych sieci LAN (poziom administratora),
  • dobra orientacja w zagadnieniach licencjonowania oprogramowania komputerowego,
  • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office (w szczególności Excel i Access),
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • komunikatywność na poziomie pozwalającym na skuteczne świadczenie wsparcia dla użytkowników sprzętu komputerowego i oprogramowania,
  • samodzielność.

wymagania dodatkowe

 • znajomość zagadnień Systemu Informacji Oświatowej,
 • znajomość technologii internetowych (HTML, XHTML, XML, CSS, JavaScript, PHP),
 • znajomość SQL i relacyjnych baz danych (MySQL, PostgreSQL),
 • znajomość systemów CMS (Joomla),
 • znajomość urządzeń klasy IPS, w szczególności Stormshield (Netasq),
 • doświadczenie w pracy w administracji rządowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz. U. z 2006 r. Nr 125 poz.869),
 • potwierdzenie aktualnego zatrudnienia, gdy kandydat pozostaje w zatrudnieniu,
 • kopie świadectw pracy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  16-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Kuratorium Oświaty
  Aleje Jerozolimskie 32
  00-024 Warszawa
  Kancelaria pok. 107
  Dokumenty prosimy składać w zamkniętych kopertach z podanym numerem ogłoszenia.

Inne informacje:

  Informacja o metodach i technikach naboru:
  1. weryfikacja formalna dokumentów,
  2. analiza merytoryczna aplikacji,
  3. rozmowa kwalifikacyjna i/ lub test.
  Tylko kandydaci zakwalifikowani do trzeciego etapu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej lub testu.
  Oferty odrzucone zostaną zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 551-24-00 wew. 1032 i 1031