Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • informatyk
 • Oddział Bieżącej Obsługi Teleinformatycznej Biura Informatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
  ul. Basztowa 22
  31-156 Kraków

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Administrowanie systemami operacyjnymi Windows, celem zapewnienia ciągłości pracy systemów operacyjnych oraz aplikacji działających w oparciu o te systemy. Dokonywanie bieżącej aktualizacji dokumentacji eksploatacyjnej serwerów (dzienniki serwerów).
 • Administrowanie systemami funkcjonującymi w sieci Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, celem zapewnienia nieprzerwanego działanie aplikacji funkcjonujących w systemie informatycznym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 • Zarządzanie aktywnymi urządzeniami wchodzącymi w skład sieci teleinformatycznej. Realizacja i nadzorowanie polityki bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych oraz wykonywanie kopii Bezpieczeństwa, monitorowanie oraz wykrywanie i diagnozowanie problemów, ochrona przed atakami z zewnątrz oraz ochrona przed utratą danych przechowywanych w systemie informatycznym.
 • Administrowanie kontami oraz zasobami użytkowników, celem tworzenia i usuwanie kont użytkowników, nadawanie uprawnień użytkownikom oraz zabezpieczenie danych przechowywanych przez użytkowników w systemie informatycznym, prowadzenie dokumentacji związanej z dostępem do Systemu Informatycznego MUW.
 • Realizowanie zadań związanych z obsługą podpisów elektronicznych w Urzędzie, między innymi: przeprowadzanie procedury wydania certyfikatów kwalifikowanych podpisów elektronicznych pracowników, przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi podpisów oraz instalacja, aktualizacja i bieżący nadzór nad prawidłowym działaniem oprogramowania służącego do obsługi podpisów elektronicznych.
 • Realizowanie zadań serwisowych sprzętu komputerowego i serwerowego (hardware i software) oraz udział w pracach projektowych i wdrożeniowych związanych z rozwojem systemu informatycznego, celem usprawnienia i monitorowania działania systemu informatycznego Urzędu oraz eliminacji nieprawidłowości działania tego systemu.
 • Zapewnianie pomocy technicznej użytkownikom systemu informatycznego Urzędu (helpdesk).

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa przy komputerze. W szczególnych sytuacjach wymagana dyspozycyjność i nietypowe godziny pracy, w tym również praca w weekendy i w godzinach nocnych (prace wdrożeniowe i rekonfiguracyjne, które nie mogą zakłócać normalnej pracy Urzędu).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).
  Część pomieszczeń higienicznosanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni.
  Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy nie występują, uciążliwe są bieżąco minimalizowane.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administrowania siecią komputerową i serwerami- potwierdzone świadectwami pracy lub innymi dokumentami
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (zostanie sprawdzona podczas procesu naboru),
  • znajomość ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy o podpisie elektronicznym oraz innych ustaw i przepisów wykonawczych z zakresu funkcjonowania systemów teleinformatycznych w podmiotach publicznych oraz wykorzystania podpisu elektronicznego, profilu zaufanego oraz elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
  • znajomość zagadnień związanych z wdrażaniem i eksploatacją systemów informatycznych.
  • praktyczna umiejętność administrowania sieciami i systemami komputerowymi, bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych, znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa sieci, konfiguracji serwerów,
  • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o służbie cywilnej oraz struktur administracji.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe informatyczne,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • przeszkolenie z zakresu: MS2279, MS2400, Infrastruktura Klucza Publicznego,
 • przeszkolenie z zakresu wykonywania kopii bezpieczeństwa,
 • przeszkolenie z zakresu managing and maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment (course 2273B),
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych – klauzula „poufne,
 • znajomość konfiguracji i administracji serwerami poczty MsExchange,
 • posiadanie wiedzy z zakresu konfiguracji i administrowania serwerem IIS (Internet Information Services),
 • posiadanie wiedzy z zakresu konfiguracji i administrowania serwerem ISA (Internet Security Access),
 • biegła znajomość zagadnień związanych z budową, zarządzaniem i administracją sieci korporacyjnej opartej na rozwiązaniach firmy Microsoft.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  18-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Małopolski Urząd Wojewódzki
  Wydział Certyfikacji i Budżetu Urzędu
  ul. Basztowa 22 (pok. 24)
  31-156 Kraków
  z dopiskiem „oferta pracy”. Prosimy o podawanie w liście motywacyjnym nazwy Oddziału, którego oferta dotyczy oraz oznaczenia stanowiska.

Inne informacje:

  Osoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą wpisywane na listę kandydatów spełniających wymogi formalno- prawne. Lista osób spełniających wymagania formalno- prawne oraz informacja dotycząca terminu poprzedzających rozmowę kwalifikacyjną ewentualnych testów sprawdzających wiedzę (w przypadku zakwalifikowania się do dalszego etapu więcej niż 10 osób) zostaną opublikowane na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie http://bip.malopolska.pl/muw/Article/id,277195.html oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie BIP Urzędu (pod wyżej wymienionym adresem).
  W przypadku złożenia oferty drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
  Dodatkowe informacje tel. (12) 448 10 24