Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • informatyk
 • w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Opolski Urząd Wojewódzki
  ul.Piastowska 14
  45-082 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole
 • Opolski Urząd Wojewódzki
  ul.Oleska 123
  45-233 Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • aktualizowanie bazy danych w systemie teleinformatycznym Systemu Powiadamiania Ratunkowego (SPR),
 • zarządzanie dostępem użytkowników do systemu powiadamiania ratunkowego w celu nadania uprawnienia użytkownikom, przygotowania karty do logowania, sprawdzenia daty ważności wgranych na karty certyfikatów upoważniających do logowania się do systemu, aktualizacji w systemie listy użytkowników,
 • monitorowanie parametrów pracy urządzeń technicznych, informatycznych, telekomunikacyjnych, UPS-u, agregatu prądotwórczego, urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowni, systemu monitoringu, urządzeń radiowych w CPR,
 • przygotowywanie kopii nagrań dla potrzeb podmiotów zewnętrznych, obsługiwanie rejestratora rozmów w CPR,
 • wykonywanie obsługi teleinformatycznych stanowiska lekarza koordynatora ratownictwa medycznego,
 • współpracowanie z Centrum Technicznym Systemu Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1.Wyjazdy krajowe.
  2.Nietypowe godziny pracy (dyżury).
  3.Reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie informatyczne lub telekomunikacyjne.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku administratora lub programisty lub serwisanta informatycznego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość o ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
  • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
  • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych, lub wyrażenie zgody na poddanie się sprawdzającej,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • dyspozycyjność,
  • komunikatywność,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • szybkie podejmowanie decyzji
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

wymagania dodatkowe

 • 0,5 roku doświadczenie w pracy w administracji publicznej, w obszarze systemu powiadamiania ratunkowego.
 • przeszkolenia z sieci teleinformatycznej, łączności radiowej
 • umiejętność szybkiego uczenia się,
 • samoorganizacja pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego pracę na stanowisku administratora lub programisty lub serwisanta informatycznego.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  25-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Opolski Urząd Wojewódzki
  Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole
  z dopiskiem ” oferta pracy oraz nr ogłoszenia ”

Inne informacje:

  Lista kandydatek/kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce: oferty pracy – ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW ( II piętro).
  Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Niewykorzystane oferty kandydatki/kandydaci mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
  Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-130
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2700.- złotych brutto.
  Dodatkowe informacje: (077) 4216-830 lub (077) 4524-255