Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 • Dyrektor Regionalnego Zarządu
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • informatyk
 • w Zespole ds informatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
  ul. Szewska 1,
  61-760 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Administracja systemami informatycznymi
 • Wsparcie techniczne stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych:instalacja oprogramowania, diagnoza problemów, prowadzenie dokumentacji, tworzenie instrukcji,
 • Kontakt z serwisami zewnętrznymi
 • Przyjmowanie zgłoszeń od użytkowników
 • Rozwiązywanie i koordynacja zgłoszonych incydentów
 • Monitorowanie i koordynacja działań naprawczych
 • Wsparcie użytkowników wiedzą w zakresie obsługi systemów informatycznych
 • Składanie zamówień na materiały eksploatacyjne i sprzęt informatyczny

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca przy komputerze, wyjazdy służbowe

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • brak windy, wąskie korytarze, toalety niedostosowane dla osób niepełnosprawnych, narzędzia i materiały pracy – komputer

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe informatyczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
  • Doświadczenie w pracy w Helpdesk
  • Znajomość technologii informatycznych: komputery osobiste, laptopy, urządzenia peryferyjne, systemy operacyjne MS Windows, pakiet MS Office
  • Znajomość zagadnień sieciowych: TCP/IP, model ISO/OSI, protokoły DHCP, DNS oraz Microsoft Active Directory
  • Komunikatywność i wysoka kultura osobista
  • Zdolność do szybkiego reagowania w sytuacjach awaryjnych
  • Rzetelność i odpowiedzialność

wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku pracy
 • Znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem informacji
 • Znajomość zagadnień związanych z ochroną danych osobowych
 • Komunikatywność w kontaktach z pracownikami rożnych szczebli i wysoki poziom kultury osobistej
 • Odporność na stres i umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie i kwalifikacje
 • życiorys i list motywacyjny i wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  13-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
  ul. Szewska 1
  61-760 Poznań


Inne informacje:

  Dokumenty należy składać osobiście lub pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem ” Dotyczy naboru na stanowisko Informatyka w Zespole ds informatyki”.
  Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.
  Dokumenty mogą być odbierane osobiście w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 61 8567724, 8567721.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.