Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • informatyk
 • do spraw administracji systemów, obsługi teleinformatycznej oraz wsparcia pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej
 • w Referacie Informatyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Kontroli Skarbowej
  ul. Lubomelska 1-3
  20-072 Lublin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lublin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie nadzoru informatycznego nad siecią komputerową, urządzeniami i oprogramowaniem w celu poprawnego działania sprzętu komputerowego oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.
 • Wdrażanie systemów przetwarzania danych i nowych rozwiązań w celu usprawnienia pracy Urzędu.
 • Nadzorowanie prac związanych z eksploatacją i konfiguracją urządzeń sieciowych oraz pomocniczych w celu polepszenia parametrów sprzętu komputerowego.
 • Koordynowanie organizacji przetwarzania danych we współpracy z użytkownikami w celu zapewnia użytkownikom możliwości uzyskiwania danych z istniejących systemów, np. do celów sprawozdawczych.
 • Współdziałanie na bieżąco ze służbami informatycznymi resortu finansów w celu dostosowania sprzętu i oprogramowania do wymogów określonych przez MF.
 • Uczestniczenie w postępowaniach kontrolnych w celu zabezpieczenia danych znajdujących się u podatnika oraz ich analizy.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa wymagająca szczególnej koncentracji i analitycznego myślenia. Praca w siedzibie Urzędu. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Praca przy komputerze. Budynek, w którym mieści się Urząd jest dziesięciokondygnacyjny z czterema windami osobowymi, wejście do budynku z podjazdem, brak toalet dostosowanych dla potrzeb niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zagadnień z zakresu: administrowania systemami Windows Serwer 2012/2008 (Active Direktory, role) oraz Linux, z zakresu funkcjonowania sieci lokalnych i rozległych (domeny, routing, serwery WWW, DNS, itp) oraz ich bezpieczeństwa

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe o profilu informatycznym
 • język angielski (poziom komunikatywny)
 • poświadczenie bezpieczeństwa

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kwestionariusz osobowy kandydatki/kandydata
 • wzór oświadczeń i kwestionariusza znajduje się na stronie BIP UKS www.ukslublin.bip.lublin.pl w zakładce „PRACA” oraz na stronie www.lublin.kskarbowa.gov.pl/organizacja/praca/ogloszenia-o-prace

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych oraz dodatkowych umiejętności: zaświadczenia o ukończonych kursach, certyfikaty potwierdzające: poziom wiedzy specjalistycznej w obszarze informatyki, znajomość języka angielskiego

Termin składania dokumentów:

  21-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Kontroli Skarbowej
  Lubomelska 1-3
  20-072 Lublin

Inne informacje:

  Prosimy o wskazanie na kopercie/liście motywacyjnym numeru ogłoszenia oraz
  o składanie jedynie wymaganych w ogłoszeniu dokumentów. Wymagane dokumenty (życiorys, list motywacyjny), oświadczenia, kopie innych dokumentów powinny być własnoręcznie podpisane. Nie będą uwzględniane oświadczenia nieprawidłowo sporządzone (np. nieprawidłowa treść, brak danych imiennych lub adresowych kandydatki/kandydata, brak daty sporządzenia lub podpisu kandydatki/kandydata). Oferty nie spełniające wymagań, niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Lista kandydatek/kandydatów dopuszczonych do postępowania kwalifikacyjnego zostanie umieszczona w Biuletynie Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu wraz
  z informacją dotyczącą kolejnych etapów procedury rekrutacyjnej. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną również powiadomione/powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego listownie, telefonicznie lub e-mailem – w tym celu zaleca się podanie adresu e-mailowego. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydatki/kandydata. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-81) 742-47-17.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane
  z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.