Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • informatyk
 • do spraw obsługi systemów bazodanowych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Żeglugi Śródlądowej
  plac Batorego 4
  70-207 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • bieżąca obsługa baz danych statków śródlądowych i aktualizacja danych w tych bazach,
 • opracowywanie i wdrażanie wzorów formularzy,
 • bieżące usuwanie usterek sprzętu i oprogramowania na komputerach użytkowników,
 • gospodarowanie i ewidencja zasobami sprzętowymi Urzędu,
 • administrowanie systemami informatycznymi wskazanymi przez Pracodawcę,,
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca z komputerem w godzinach
  pracy Urzędu ,przez 8 godzin;
  – praca w siedzibie Urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek niedostosowany dla osób niepełnosprawnych;
  Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz brak możliwości przystosowania istniejących.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe profil informatyczny
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego obszar związany z obsługą systemów operacyjnych,bazami danych MS SQL,MySQL,PostGreSQL lub pokrewną ,praktyczną znajomością systemów bazodanowych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obywatelstwo polskie,
  • znajomość zagadnień w dziedzinie serwerowego sprzętu komputerowego,w tym: wieloprocesorowych serwerów klasy blade,środowiska wirtualnego w oparciu o produkty VMware,zewnętrznych macierzy dyskowych,systemów tworzenia kopii zapasowych,zasad działania i konfiguracji sieci komputerowych,w tym urządzeń typu switch,router,firewall,
  • znajomość zasad działania i konfiguracji usług sieciowych,w tym:IMAP/POP,SMTP,DNS,DHCP,HTTP,FTP;
  • praktyczna znajomość środowisk systemowych MS Windows oraz Linux;
  • umiejętności z zakresu diagnostyki,serwisowania i optymalizacji wydajności komputerów klasy PC;
  • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym płynną komunikację oraz korzystanie z fachowej dokumentacji technicznej;
  • znajomość Ustawy z dnia 21 grudnia 2000r.o żegludze śródlądowej wraz z późniejszymi zmianami;
  • znajomość Ustawy z dnia 11 września 2015r.o zmianie ustawy o żęgludze śródlądowej;

wymagania dodatkowe

 • znajomość regulacji prawnych z zakresu postępowania administracyjnego,zamówień publicznych(a w szczególności Ustawy o Prawie Zamówień Publicznych w zakresie pozwalającym na przygotowanie dokumentacji przetargowej);
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej,ustawy o dostępie do informacji publicznej i ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • znajomość języka niemieckiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z fachowej dokumentacji technicznej;
 • komunikatywność,umiejętność pracy w zespole,samodzielność,kreatywność,kultura osobista,szacunek dla drugiego człowieka,umiejętność słuchania i wysławiania;
 • skrupulatność i rzetelność w prowadzeniu spraw na stanowisku pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów stwierdzających staż pracy potwierdzony świadectwem pracy,zaświadczeniem o zatrudnieniu lub odbytym stażu zawodowym;
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku informatyka(kandydat wyłoniony w drodze naboru,przed zawarciem umowy o pracę zostanie skierowany na badania wstępne);
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych,
 • złożone dokumenty składający podpisuje własnoręcznie;

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  25-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Urząd Żeglugi Śródlądowej, plac Batorego 4,
  70-207 Szczecin,pok.29 ,do godz.15.00.Dokumenty składać osobiście lub w zamkniętej kopercie z dopiskiem”Nabór na stanowisko Informatyk ds.bazy danych statków w Urzędzie Żeglugi Sródlądowej w Szczecinie”

Inne informacje:


  Oferty odrzucone lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane(liczy się data stempla pocztowego) i zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje, tel:914322851