Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach

 • Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • informatyk

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
  40 – 074 Katowice
  ul. Raciborska 15

Miejsce wykonywania pracy:

 • Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administrowanie siecią komputerową i serwerem
 • pomoc i szkolenie pracowników jednostki w zakresie obsługi sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
 • realizacja zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji
 • instalowanie i konfigurowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania
 • utrzymywanie, aktualizowanie, rozbudowa Biuletynu Informacji Publicznej Inspektoratu
 • ocena techniczna sprzętu komputerowego przeznaczonego do wymiany lub utylizacji, propozycje zakupu sprzętu i oprogramowania,
 • tworzenie narzędzi informatycznych z wykorzystaniem języków programowania oraz baz danych,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie Inspektoratu oraz doraźnie w sekcji zamiejscowej w Bielsku-Białej. Prace związane z przemieszczaniem sprzętu komputerowego, drukarek, kserokopiarek.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia biurowe znajdują się na I i III piętrze budynku bez wind i podjazdów. Bariery architektoniczne wewnątrz budynku. Praca przy komputerze.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie – technik informatyk
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku obejmującym wymieniony zakres zadań
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość aktualnych systemów operacyjnych (Windows Serwer 2012 R2) oraz pakietów biurowych,
  • znajomość zasad organizacji i zarządzania siecią lokalną,
  • umiejętność serwisowania sprzętu komputerowego,
  • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych i aktualnych przepisów wykonawczych (rozporządzeń) do ustawy, znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • prawo jazdy (biegłe kierowanie samochodem),

wymagania dodatkowe

 • znajomość HTML, PHP,jQuery, SQL, MySGL,
 • inicjatywa, kreatywność, skuteczne komunikowanie się,
 • obsługa urządzeń specjalistycznych
 • pożądane doświadczenie w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie kandydata/kandydatki że nie był/była karana za umyślne przestępstwo (w związku z realizowaniem obowiązków ABI)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • wypełniony kwestionariusz osobowy,

Termin składania dokumentów:

  26-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
  Raciborska 15
  40-074 Katowice

Inne informacje:

  Rozpatrywane będą oferty nadesłane w podanym terminie (decyduje data stempla pocztowego). Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty odrzucone i niewykorzystane zostaną zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefoniczne lub mailem o terminie kolejnego etapu selekcji. List motywacyjny, życiorys, kwestionariusz osobowy oraz wymagane oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie.
  Dodatkowe informacje udzielane są pod nr telefonu 32 208 74 74