Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie

 • Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • informatyk
 • w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Olsztynie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
  Al. Marsz. Piłsudskiego 7/9
  10-575 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania sprzętu koputerowego poprzez usuwanie drobnych awarii i zlecanie naprawy wyspecjalizowanym serwisom,
 • instalowanie nowego sprzętu komputerowego oraz wdrażanie nowo zakupionych programów,
 • realizowanie polityki bezpieczeństwa informacji,
 • administrowanie systemami informatycznymi oraz siecią komputerową,
 • zapewnienie wewnętrzych szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych oraz obsługi nowych programów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa wymagająca wysiłku fizycznego,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca na stanowisku wiąże się z codzienną obsługą komputera,
  pomieszczenie biurowe znajduje się na II piętrze, dostęp do budynku – windy/podjazd, na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy jako informatyk
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza ogólna z zakresu informatyki,
  • znajomość przepisów o ochronie danych osobowych,
  • znajomość budowy i funkcjonowania sieci komputerowych opartych na systemach Windows,
  • umiejętność pracy w zespole,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe informatyczne,
 • komunikatywność, dyspozycyjność,
 • zdolność do rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach stresowych,
 • prawo jazdy kategorii B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  10-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
  Al. Marsz. Piłsudskiego 7/9
  10-575 Olsztyn
  z dopiskiem „oferta pracy- informatyk”

Inne informacje:

  Lista kandydatów/kandydatek spełniających wymagania formalne dostępna będzie na stronie www.bip.wif-olsztyn.pl w ciągu 1 tygodnia po upływie terminu składania ofert. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Istnieje również możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 895232206. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu.