Centralne Biuro Śledcze Policji w Warszawie

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw obsługi kancelaryjno-biurowej
 • w Sekcji Ogólnej Zarządu w Lublinie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Puławska 148/150
  02-514 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Lublin
 • ul. Północna 3,
  20-064 Lublin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie i rozliczanie urządzeń ewidencyjnych dokumentów jawnych Zarządu w Lublinie CBŚP, przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, wydawanie i wysyłanie dokumentów jawnych.
 • przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalnym materiałów archiwalnych i niearchiwalnych przed przekazaniem do archiwum.
 • rozliczanie z posiadanej dokumentacji jawnej policjantów i pracowników zwalnianych lub przenoszonych z zajmowanego stanowiska zgodnie z obowiązującymi procedurami.
 • prowadzenie i aktualizowanie zbiorów obowiązujących jawnych aktów prawnych oraz zapoznawanie z nimi policjantów i pracowników.
 • prowadzenie terminarza oraz przygotowywanie i obsługa spotkań z interesantami i gośćmi.
 • redagowanie pism i korespondencji okolicznościowej na polecenie przełożonego.
 • sprawowanie bieżącej kontroli nad postępowaniem funkcjonariuszy Zarządu z dokumentami oraz sprawdzanie i weryfikowanie prawidłowości oznaczania dokumentów i materiałów niejawnych otrzymywanych i wysyłanych, zwracanie wykonawcom dokumentów, które nie spełniają wymogów formalnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – zagrożenie naciskami grup przestępczych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – naturalne i sztuczne oświetlenie,
  – wymuszona pozycja ciała,
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
  – brak windy w budynku i brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą
  • znajomość przepisów z zakresu metod i form pracy kancelaryjno-biurowej,
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • kurs z zakresu ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,

Termin składania dokumentów:

  12-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Centralne Biuro Śledcze Policji
  Puławska 148/150
  02-624 Warszawa
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: „inspektor/Lublin”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Zatrudnienie nowego pracownika w Centralnym Biurze Śledczym Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta CBŚP ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
  Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Decyduje data stempla pocztowego. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://cbsp.bip.msw.gov.pl/