Centralne Biuro Śledcze Policji w Warszawie

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw obsługi socjalnej
 • w Wydziale Ogólnym Zarządu w Łodzi

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Puławska 148/150
  02-514 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź
 • ul. Pienista 71
  94-109 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rejestrów corocznych świadczeń socjalnych, dbanie o terminowe ich przekazywanie do właściwych komórek organizacyjnych KWP i CBŚP,
 • prowadzenie rejestrów wykorzystanych urlopów wypoczynkowych, zwolnień lekarskich oraz wprowadzanie danych dotyczących absencji funkcjonariuszy i pracowników Zarządu w Łodzi do SWOP,
 • przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalnym materiałów archiwalnych i niearchiwalnych przed przekazaniem do archiwum,
 • prowadzenie terminarza oraz przygotowywanie i obsługa spotkań z interesantami i gośćmi,
 • redagowanie pism oraz korespondencji okolicznościowej,
 • archiwizowanie dokumentów jawnych i niejawnych,
 • zapoznawanie policjantów Wydziału Ogólnego z przepisami, bieżącymi poleceniami, decyzjami i innymi dokumentami,
 • współuczestniczenie w pracach komisji i zespołów spisowych i inwentaryzacyjnych Zarządu w Łodzi oraz wspieranie Zespółu Przetwarzania Informacji Niejawnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – brak.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – naturalne i sztuczne oświetlenie,
  – wymuszona pozycja ciała,
  – praca przy monitorze ekranowym,
  – brak podjazdów wewnątrz budynku.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą
  • doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku w pracy w administracji publicznej,
  • znajomość przepisów z zakresu metod i form pracy kancelaryjno-biurowej,
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • kurs z zakresu ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,

Termin składania dokumentów:

  20-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Centralne Biuro Śledcze Policji
  Puławska 148/150
  02-624 Warszawa

  z dopiskiem w liście motywacyjnym: „inspektor/Łódź”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Zatrudnienie nowego pracownika w Centralnym Biurze Śledczym Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta CBŚP ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
  Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Decyduje data stempla pocztowego. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/