Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw utrzymania dróg
 • w Rejonie w Zawierciu Oddziału GDDKiA w Katowicach

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Oddział w Katowicach
  Ul. Myśliwska 5
  40-017 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zawiercie
 • Oddział w Katowicach
  Rejon w Zawierciu
  ul. Towarowa 24
  42-400 Zawiercie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie dokumentacji związanych z prowadzeniem letniego i zimowego utrzymania dróg wraz z gospodarką materiałową z tym związaną,
 • prowadzenie spraw związanych z eksploatacją i utrzymaniem urządzeń odwadniających oraz zieleni przydrożnej,
 • opracowywanie projektów dokumentów dotyczących zamówień publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg oraz udział w komisjach odbioru robót zlecanych,
 • współpraca z pracownikami Obwodów Drogowych przy dokonywaniu objazdów dróg i kontroli prowadzonych robót oraz przeglądów obiektów inżynierskich,
 • udział w przygotowaniu propozycji planów robót krótko i średniookresowych przesyłanych do Oddziału,
 • współpraca z właściwymi służbami, w szczególności z Policją i Strażą Pożarną,
 • udział w prowadzeniu spraw z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych,
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach zajęcia pasa drogowego oraz kar za jego zajęcie, przywrócenie do stanu poprzedniego pasa drogowego, a także kar za wybudowanie lub przebudowanie zjazdu bez zezwolenia.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 •  praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju w tym polegających na przeprowadzaniu wizji lokalnych w terenie, dokonywaniu przeglądów drogowych obiektów inżynierskich,
   obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas przeglądu obiektów a także pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 •  praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
   wyjazdy w teren, w charakterze kierującego, z wykorzystaniem samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo,
   budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju prac, budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych
   praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
   podczas pobytu w terenie i na sprawdzanych obiektach konieczność przebywania na wysokościach, pod ruchem i w hałasie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie techniczne drogowe,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów w zakresie ustaw: o drogach publicznych, prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego
  • prawo jazdy kat. B,
  • umiejętność obsługi komputera – Pakiet MS Office.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe inżynierskie z zakresu budownictwa lub inżynierii lądowej lub transportu,
 • 0,5 roku doświadczenia zawodowego w jednostkach administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  27-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Katowicach
  Ul. Myśliwska 5
  40-017 Katowice
  Z dopiskiem na kopercie i liście motywacyjnym „oferta pracy ZAWIERCIE”.

Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
   analiza złożonych aplikacji pod względem formalnym,
   test wiedzy (uzależniony od ilości kandydatów),
   rozmowa kwalifikacyjna.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.).
  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf
  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (32) 67-234-27; (32) 20-86-201.