Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw finansowo – kadrowych
 • w Rejonie w Lesznie Oddziału GDDKiA w Poznaniu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Poznaniu
  ul. Siemiradzkiego 5a
  60-763 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Leszno
 • Rejon w Lesznie
  64-100 Leszno,
  ul. Energetyków 4
  i na terenie działania Oddziału Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji wydatków wg rozdziałów i paragrafów, uzgadnianie wydatków z Wydziałem Finansowo-Księgowym, sporządzanie paczek przelewów, przygotowywanie dokumentów księgowych do ich dalszego przetwarzania w Oddziale,
 • sporządzanie rocznych planów finansowych wydatków administracyjnych wg klasyfikacji budżetowej oraz kontrolowanie realizacji tych planów w celu prawidłowego wykorzystania przyznanych środków,
 • prowadzenie rejestru faktur i innych dokumentów księgowych, ewidencjonowanie pism wpływających i wychodzących z Rejonu oraz obsługiwanie poczty w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów,
 • współpracowanie z Wydziałem Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych w zakresie spraw osobowych związanych z ewidencją czasu pracy oraz spraw związanych z funduszem socjalnym w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Rejonu,
 • obsługiwanie archiwum Rejonu w celu przygotowywania dokumentów i zaświadczeń dla byłych pracowników drogownictwa w celu dalszego przetwarzania w Oddziale oraz gromadzenie dokumentacji projektowych związanych z utrzymaniem Rejonu,
 • prowadzenie ewidencji majątku rzeczowego Rejonu, przeprowadzanie inwentaryzacji składników majątkowych oraz sporządzanie deklaracji podatkowych od nieruchomości w celu zapewnienia właściwej gospodarki materiałowej i środków trwałych Rejonu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1.Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1.Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.
  2.Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  3.Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office,
  • umiejętność obsługi podstawowych urządzeń biurowych,
  • podstawowa znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, prawa pracy.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe- preferowane kierunki w zakresie ekonomii lub finansów i rachunkowości lub administracji,
 • prawo jazdy kat.B,
 • przeszkolenie w zakresie prawa pracy , ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość przepisów z zakresu prowadzenia zakładowego archiwum i ustawy o służbie cywilnej,
 • rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansowym lub kadrowym lub obsługi kancelaryjnej lub w jednostkach administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia prawa jazdy,
 • kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie prawa pracy, ustawy o finansach publicznych,
 • kopie dokumentów potwierdzających rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansowym lub kadrowym lub obsługi kancelaryjnej lub w jednostkach administracji publicznej,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Termin składania dokumentów:

  05-04-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Poznaniu
  ul. Siemiradzkiego 5a
  60-763 Poznań
  (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym: inspektor-Z-16)

Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
  – etap I- analiza merytoryczna dokumentów aplikacyjnych,
  – etap II- test wiedzy,
  – etap III- rozmowy kwalifikacyjne.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie 1.64.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatek/kandydatów zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wronia 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.Dz. U. z 1998 r., Nr 21, Poz. 94 ze zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j.Dz. U. z 2014, poz. 1111).

  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (61) 864-63-18.