Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw gospodarowania nieruchomościami
 • w Wydziale Nieruchomości Oddziału GDDKiA w Łodzi

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Oddział w Łodzi ul. Irysowa 2

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w rozprawach administracyjnych, prowadzenie monitoringu postępu prac związanych z wydawaniem decyzji i wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa,
 • ewidencjonowanie działek będących w trwałym zarządzie GDDKiA i leżących w pasach dróg krajowych. Sporządzanie, aktualizowanie i weryfikacja rejestru decyzji odszkodowawczych oraz przygotowywanie tabelarycznych zestawień nieruchomości i nabytych pod pasy drogowe dróg krajowych,
 • współpraca przy uzyskiwaniu decyzji o wygaszaniu prawa trwałego zarządu dla nieruchomości zbędnych na cele drogowe i statutowe,
 • regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych pod pasy drogowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • przygotowywanie umów najmu, użyczenia, odbioru nieruchomości, wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad budynkami nabytymi pod inwestycje,
 • przygotowywanie oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania terenem na cele budowlane niezbędne do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • przygotowywanie ugód, aktów notarialnych, decyzji wywłaszczeniowych, decyzji odszkodowawczych, decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej i leśnej i inne dokumenty finansowe oraz przekazywanie ich do realizacji do Wydziału finansowego,
 • opisywanie stanów nieruchomości na dzień wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
  – praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów w teren,
  – pobyt w terenie w zmiennych warunkach atmosferycznych, pod ruchem i w hałasie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych,
  – budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,
  – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B,
  • wiedza z zakresu „specustawy” drogowej,
  • umiejętność obsługi pakietu MS Office w szczególności Excel i Word,

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie zarządzania, gospodarki nieruchomościami
 • wiedza z zakresu: geodezji, gospodarki nieruchomościami, postępowania administracyjnego, zamówień publicznych, procesu inwestycyjnego, wyceny nieruchomości,
 • rok doświadczenia zawodowego w zakresie gospodarki nieruchomościami lub geodezji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy kat. B

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji.

Termin składania dokumentów:

  10-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Łodzi
  Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
  ul. Irysowa 2
  91 – 857 Łódź

Inne informacje:

  Umowa na zastępstwo
  Informacje o metodach naboru:
  – weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym
  – test wiedzy ( w przypadku dużej ilości złożonych aplikacji)
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, Poz. 94 ze zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. 2014.1111 j.t.).
  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób
  niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (042) 233-96-59