Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw finansowo-kadrowych
 • w Rejonie w Szczytnie Oddziału GDDKiA w Olsztynie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Oddział w Olsztynie
  Aleja Warszawska 89
  10 – 083 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczytno
 • Rejon w Szczytnie
  ul. Mrongowiusza 2
  12-100 Szczytno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji wydatków wg rozdziałów i paragrafów, uzgadnianie wydatków z Wydziałem Finansowo-Księgowym, przygotowywanie dokumentów księgowych do ich dalszego przetwarzania w Oddziale. Udział w sporządzaniu rocznych planów finansowych wydatków administracyjnych według klasyfikacji budżetowej oraz kontrolowanie realizacji planów,
 • prowadzenie rejestru faktur i innych dokumentów księgowych, ewidencja pism wpływających i wychodzących z Rejonu oraz obsługa pocztowa,
 • prowadzenie bieżącej kontroli formalno-rachunkowej dokumentów księgowych oraz kontrola terminów płatności tych dokumentów,
 • współpraca z Wydziałem Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych w zakresie spraw osobowych, związanych z ewidencją czasu pracy, bhp i zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
 • prowadzenie ewidencji majątku rzeczowego Rejonu, przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych oraz sporządzanie deklaracji podatkowych od nieruchomości,
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowych i uczestnictwo w postępowaniach o zamówienia publiczne,
 • realizowanie zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg pełniąc obowiązki dyżurnego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – umowa o pracę na czas określony w ramach zastępstwa pracownika,
  – stres związany z finansami i z bezpośrednim kontaktem z petentami,
  – obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
  – udział w akcjach zimowych (dyżurach Zimowego Utrzymania Dróg – ZUD).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
  – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
  – wyjazdy w teren (na szkolenia) w charakterze kierującego, z wykorzystaniem samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo,
  – budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju prac,
  – budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B,
  • podstawowa znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, prawa pracy,
  • umiejętność obsługi podstawowych urządzeń biurowych,
  • umiejętność obsługi komputera – znajomość pakietu MS Office.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie średnie ekonomiczne lub administracyjne,
 • doświadczenie co najmniej 1 rok w zakresie finansowym lub kadrowym, obsługi kancelaryjnej lub administracji publicznej,
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału
 • wiedza z zakresu prawa zamówień publicznych i KPA.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne z których wynika okres zatrudnienia
 • kopia prawa jazdy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  26-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Olsztynie
  Aleja Warszawska 89
  10 – 083 Olsztyn

Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
  – nabór odbędzie się w siedzibie Rejonu przy ul. Mrongowiusza 2 w Szczytnie,
  – analiza złożonych aplikacji pod względem formalnym,
  – test wiedzy (uzależniony od ilości kandydatów – powyżej 2),
  – rozmowa kwalifikacyjna (dla kandydatów – do 5, którzy uzyskają najwyższą punktację).

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.).

  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (89) 521 28 29.