Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw do spraw utrzymania dróg
 • w Rejonie w Gnieźnie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Oddział w Poznaniu
  ul. Siemiradzkiego 5a
  60-763 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gniezno
 • Rejon w Gnieźnie
  62-200 Gniezno, ul. Aleja Reymonta 32, i na terenie działania Oddziału Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie dokumentacji związanej z prowadzeniem letniego i zimowego utrzymania dróg wraz z gospodarką materiałową z tym związaną,
 • prowadzenie spraw związanych z eksploatacją i utrzymaniem urządzeń odwadniających oraz zieleni przydrożnej,
 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań przetargowych,
 • współpraca z Kierownikami Służby Liniowej przy dokonywaniu objazdów dróg i odbiorów robót oraz przeglądów obiektów mostowych,
 • przygotowywanie propozycji planów robót krótko i średniookresowych przesyłanych do Oddziału,
 • udział w komisjach odbioru robót zlecanych,
 • kierowanie zimowym utrzymaniem dróg pełniąc obowiązki dyżurnego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • 1. Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas przeglądu obiektów a także pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • 1. Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.
  2. Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
  3. Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
  4. Wyjazdy w teren w charakterze kierującego, z wykorzystaniem samochodu służbowego nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo.
  5. Brak podjazdów i toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
  6. Podczas pobytu w terenie konieczność przebywania na wysokościach, pod ruchem i w hałasie.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie drogowe lub mostowe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze drogownictwa
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza z zakresu ustaw: o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym, prawo zamówień publicznych,
  • prawo jazdy kat. B

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy kat. B,
 • kopie dokumentów potwierdzających rok doświadczenia zawodowego w drogownictwie (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  09-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Poznaniu
  ul. Siemiradzkiego 5a
  60-763 Poznań
  (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym: inspektor-Z-12)

Inne informacje:

  – etap I- analiza merytoryczna dokumentów aplikacyjnych,
  – etap II- test wiedzy,
  – etap III- rozmowy kwalifikacyjne.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie do 1.84
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatów zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wronia 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.Dz. U. z 1998 r., Nr 21, Poz. 94 ze zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j.Dz. U. z 2014, poz. 1111).

  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf
  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (61) 864-63-18.