Izba Skarbowa w Białymstoku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw czynności poprzedzających i wszczynających postępowanie egzekucyjne oraz koordynowania działań w zakresie przedawnień
 • w Dziale Spraw Wierzycielskich w Drugim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Białymstoku
  ul. Słonimska 1
  15-026

Miejsce wykonywania pracy:

 • Białystok
 • Drugi Urząd Skarbowy w Białymstoku
  ul. Plażowa 17
  15-502 Białystok

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie bieżącej analizy kart kontowych pod kątem zaległości podatkowych, podejmowanie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w tym działań informacyjnych i dyscyplinujących, wystawianie i przekazywanie do doręczenia upomnień,
 • dokonywanie bieżącej analizy kart kontowych pod kątem zaległości podatkowych, w tym nieuregulowanych w wyniku czynności poprzedzających wszczęcie postępowania egzekucyjnego, wystawianie, przekazywanie do organów egzekucyjnych tytułów wykonawczych i wniosków egzekucyjnych, dokonywanie ich aktualizacji,
 • sporządzanie raportów, dokonywanie zestawień zaległości przedawniających się w danym okresie, sporządzanie kart oceny przedawnienia i przekazywanie ich do innych komórek organizacyjnych urzędu, monitorowanie procesu wypełniania tych kart, wyliczanie terminów i dat przedawnienia zobowiązań podatkowych,
 • sporządzanie raportów, dokonywanie zestawień zaległości zagrożonych przedawnieniem, przekazywanie tych zestawień do innych komórek organizacyjnych urzędu, monitorowanie procesu pozyskiwania danych do tych zestawień, dokonywanie analizy tych zaległości w konkretnych stanach faktycznych,
 • wykonywanie zadań wierzyciela w ramach postępowania egzekucyjnego, w tym egzekucji sądowej po zbiegu egzekucji,
 • podejmowanie działań mających na celu poszukiwanie majątku zobowiązanych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa,
  – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
  – użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka),
  – zadania wykonywane w siedzibie Urzędu,
  – kontakt z klientami Urzędu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy znajduje się na parterze,
  – stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych z obsługą komputera,
  – oświetlenie sztuczne i naturalne,
  – występują bariery architektoniczne: budynek jest pięciopiętrowy, brak jest windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,
  – stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • ogólna znajomość przepisów prawa podatkowego, w tym Ordynacji podatkowej i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz wybranych zagadnień z zakresu ustawy- Kodeks postępowania cywilnego,
  • komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe prawnicze, ekonomiczne, administracyjne,
 • odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy potwiedzających staż pracy i rodzaj dośwaidczenia zgodnie z ofertą.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  02-05-2016

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Słonimska 1
  15-026 Białystok z dopiskiem oferta Nr 180331

Inne informacje:

  Etapy, metody oraz techniki naboru:
  – weryfikacja ofert pracy pod względem spełniania wymagań formalnych.
  – pisemny test wiedzy,
  – rozmowa kwalifikacyjna.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto – 2 389,15 zł.
  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty pracy do tut. Izby Skarbowej. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu razem z ofertami odrzuconymi w trakcie postępowania selekcyjnego zostaną komisyjnie zniszczone. W przypadku złożenia przez kandydatkę/kandydata oświadczenia o innej treści niż wskazana w ogłoszeniu, oferta zostanie uznana jako niespełniająca wymogów formalnych. Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać własnoręczny podpis kandydatki/kandydata. Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego.
  W ofercie należy podać dane kontaktowe- adres e-mail, numer telefonu.
  Kandydaci, których oferty zostały odrzucone zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
  Kandydaci, których oferty spełniły wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie, miejscu, metodach i technikach, jakie będą stosowane w postępowaniu selekcyjnym oraz progach punktowych, których uzyskanie gwarantuje udział w kolejnym etapie postępowania selekcyjnego. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 869 6104