Izba Skarbowa w Bydgoszczy

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Pierwszym Oddziale Logistyki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Izba Skarbowa w Bydgoszczy
  ul. Dr. E. Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Bydgoszcz
 • Izba Skarbowa
  ul. Czartoryskiego 20

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu gospodarnego i zgodnego z prawem wydatkowania środków publicznych oraz nadzór nad realizacją umów;
 • obsługa dokumentów księgowych;
 • współpraca z urzędami skarbowymi przy realizacji umów;
 • monitorowanie wydatkowania środków publicznych w ramach realizowanego obszaru tematycznego w celu zapewnienia płynności finansowej podczas ich realizacji oraz rozliczanie zadań w celu potwierdzenia wydatkowanych środków publicznych zgodnie z ich przeznaczeniem;
 • opracowywanie danych statystycznych oraz informacji w sprawach objętych zakresem działania oddziału;

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca wymagająca posiadania umiejętności interpersonalnych;
  – stały bezpośredni lub telefoniczny kontakt z pracownikami oraz z klientem zewnętrznym;
  – praca wymagająca posiadania umiejętności pracy w zespole oraz organizacyjnych;
  – często występująca presja czasu przy wykonywaniu zadań;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie;
  – budynek bez windy, nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się osób niepełnosprawnych;

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie ogólnokształcące, administracyjne, ekonomiczne;
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów w zakresie zamówień publicznych oraz finansów publicznych;
  • umiejętność stosowania prawa w praktyce;
  • doświadczenie zawodowe: do 1 roku w pracy biurowej związanej z zaopatrzeniem lub powyżej 1,5 roku w administracji;

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe administracyjne, prawnicze, ekonomiczne, techniczne;
 • wiedza dot. specyfiki przedmiotu zamówienia dla wielu dziedzin obejmujących swoim zakresem różnego rodzaju usługi i dostawy;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata;

Termin składania dokumentów:

  19-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. Dr. E. Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz
  z dopiskiem „oferta pracy LO-1”

Inne informacje:

  Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty zawarte w ofercie pracy, w szczególności oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 2 435,99 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,300. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 52 58 56 120 lub pisząc na adres e-mail: nabory@kp.mofnet.gov.pl