Izba Skarbowa w Bydgoszczy

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Samodzielnym Referacie Obsługi Bezpośredniej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz

Miejsce wykonywania pracy:

 • Rypin
 • Urząd Skarbowy w Rypinie
  ul. Dojazdowa 10

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udzielanie informacji z zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego i sposobu realizacji spraw przez Urząd,
 • przyjmowanie i weryfikowanie wpływających wniosków od podatników w celu wystawienia żądanych zaświadczeń oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie,
 • obsługiwanie dokumentów składanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych w celu ich kontroli pod względem formalnym rachunkowym i merytorycznym,
 • przyjmowanie, weryfikowanie i segregowanie składanych przez podatników dokumentów podatkowych celem ich przekazania do właściwych komórek organizacyjnych,
 • wprowadzanie do systemów informatycznych danych z deklaracji podatkowych, tworzenie paczek i zatwierdzanie rejestrów w celu dokonania przypisu-odpisu kwot wynikających z tych dokumentów,
 • wykonywanie zadań związanych z wymianą informacji o podatkach bezpośrednich i podatku VAT w celu zapewnienia prawidłowej współpracy z Biurem Wymiany Informacji,
 • prowadzenie gablot informacyjnych oraz dystrybucja formularzy w celu zapewnienia sprawnej obsługi podatników.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – stały bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym,
  – praca wymagająca posiadania umiejętności organizacyjnych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy obsłudze monitora ekranowego ( komputera) powyżej 4 godzin dziennie,
  – budynek częściowo przystosowany architektonicznie do poruszania się osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość materialnego prawa podatkowego i procedury podatkowej oraz umiejętność zastosowania w praktyce,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • umiejętność biegłej obsługi komputera,
  • doświadczenie zawodowe: od 1 do 3 lat doświadczenia w pracy w administracji skarbowej.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe o profilu prawniczym, administracyjnym lub ekonomicznym,
 • umiejętność obsługi systemów komputerowych: POLTAX, POLTAX2B, SPP, SPED, Aplikacja Urzędnika.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności kandydata.

Termin składania dokumentów:

  24-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  ul. Warmińskiego 18
  85-950 Bydgoszcz
  z dopiskiem ” Oferta pracy US Rypin”

Inne informacje:

  Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty zawarte w ofercie pracy, w szczególności oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie www.bydgoszcz.apodatkowa.gov.pl ( zakładka: Ogłoszenia-Nabór). Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 2.248,61 zł brutto – przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 1,200. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 52 58 56 120 lub pisząc na adres e-mail:nabory@kp.mofnet.gov.pl.